Комисията по заетост разгледа и одобри Методика за оценка на проектни предложения за включване в регионална програма за заетост

OBLASTКомисията по заетост към Областния съвет за развитие на свое заседание разгледа и одобри състав на комисия за разработване на регионална програма за заетост и обучение на област Ямбол  и Методика за оценка на проектни предложения за включване в регионална програма за заетост.

През настоящата година е въведен нов подход за условията и реда за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение. Реализира се една регионална програма за всяка административна област, която се разработва въз основа на проектни предложения на областната и общинските администрации. Проектните предложения се разработват съвместно със социалните партньори и други юридически лица. „И през настоящата година Правителството направи всичко възможно, за да осигури достатъчно средства за изпълнение на социалните програми и ангажименти на държавата. От нас зависи да разпределим средствата и постигнем положителен ефект за общините“, каза областният управител Димитър Иванов.

Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен съобразно равнище на безработица и брой на регистрираните безработни в областта за 2015г. Размерът на определените средствата за финансиране на регионалната програма на област Ямбол е 193 535 лева.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта Областната и общинските администрации разработват проектни предложения за включване в регионалната програма на областта и ги внасят в Комисията по заетостта.

Основната цел на регионалните програми за заетост и обучение за 2016 г. е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. Целевите групи, към които са насочени са: безработни младежи до 29 г., с подгрупа младежи до 25 г., които нито се обучават, нито са заети; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица с ниско образование; хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

По регионалните програми ще се осигури субсидирана заетост до 6 месеца на пълно или непълно работно време. Трудовото възнаграждение е 420 лв. при пълен работен ден. Крайният срок за изпълнение на регионалните програми е 31 март 2017 г.

На заседанието на Областната комисия бе определен състав на Комисията за разработване на регионална програма за заетост и обучение на област Ямбол Областният управител декларира, че тази година всички средства ще бъдат разпределени само между петте общини и призова за наемане на хора за извършване на реални дейности, за ангажираност и конкретен ефект от работата. Членовете на подбраната комисия са лица без материален интерес от оценяването на определен кандидат и не са “свързани лица” по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с участник в процедурата.

Оценката на подадените предложения се извършва по критериите и одобрената Методика за оценка на проектни предложения за включване в регионална програма за заетост и обучение на област Ямбол.

 

 

About the Author :