Колко деца посещават детски градини и колко са учениците в област Ямбол – НСИ с данни за учебната 2022/2023 година

 

Ямбол, 23.05.2023 г.

Към 1.12.2022 г. в област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с директор. В тях са записани 3 596 деца, от които 1 831, или 50.9% са момчета. Броят на детските групи е 174.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1, възлиза на 85.4%.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 189, като за градовете е 202, а за селата – 153. Една група се формира средно от 21 деца, както в градовете, така и в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 311.

 

Общо образование

Към 1.12.2022 г., учебни занятия в област Ямбол се водят в 33 общообразователни училища. Броят на учениците в общообразователните училища е 9 487.

Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Ямбол по класове показва, че в начален етап на основното образование (I – IV клас) са обхванати общо 4 190 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V – VII клас) се учат 3 484 ученици, а тези в VIII – XII клас са общо 1 813.

През 2022 г. основно образование в общообразователните училища на област Ямбол са завършили 1 095 ученици, а средно образование – 339 ученици.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2022/2023 г., са 889. В учителската професия преобладават жените – 86.5% от общия брой на учителите.

 

Професионално образование и обучение

 

Професионалното образование и обучение през учебната 2022/2023 г. в област Ямбол, се осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след средно образование. Като в тях се обучават 3 217 ученици.

През учебната 2022/2023 година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 236.

През 2022 г. средно образование в професионалните училища с диплома са завършили 171 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

  • 50 ученици са придобили първа степен на професионална квалифиакция;
  • 31 ученици са придобили втора степен професионална квалификация;
  • 200 уеници са придобили трета степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;

 

 

Висше образование

 

През учебната 2022/2023 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” във факултета „Техника и технологии” – гр. Ямбол, към Тракийски университет – Стара Загора, се обучават 725 души като спрямо предходната учебна година броят им се увеличава с 8.0%. В състава на студентите преобладават мъжете – 67.7%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял се увеличава с 1.1 процентни пункта.

През 2022 г. диплома за висше образование са получили общо 168 студенти, от които 72.0% са мъже. В сравнение с предходната учебна година броят на дипломираните намалява с 11.1%. От общия брой завършили висше образование, 71.4% са придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” и 28.6% са придобили образователно-квалификационна степен “магистър”.

През учебната 2022/2023 година студентите са обучавани от 71 преподаватели, като спрямо предходната година техният брой се увеличава със 7, или с 10.9%.

От 2021/2022 учебна година Националният статистически институт (НСИ) промени източника на данни за изследванията на предучилищното и училищното образование, като използва изцяло информация от административните регистри на Министерството на образованието и науката, поради което е налице прекъсване на динамичния ред. Допълнителна информация е публикувана на интернет сайта на НСИ към метаданните за изследванията (https://nsi.bg/bg/node/3415 и https://nsi.bg/bg/node/3433).
Статистиката на образованието е изградена на базата на Регламент № 452 от 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна уредба в България в областта на образованието, Международната стандартна класификация на образованието (МСКО) – ревизия 2011 г. (ISCED 2011) и съпътстващите я методически ръководства.
МСКО е създадена да служи като рамка за класифициране на образователни дейности в определени програми и свързаните с тях квалификации в международно признати категории.
Образователни институции са тези, които директно провеждат обучение по образователни програми с учащи в организирани класове (групи) на място или чрез дистанционна форма на обучение. Провежданите в тях програми водят до придобиване на степен на образование и/или степен на професионална квалификация. Неформалното образование и самостоятелното обучение не попадат в обхвата на образователната система според използваните дефиниции на МСКО 2011.
Чрез своите изследвания НСИ се стреми да установи броя на учащите в системата на образованието към определена дата на наблюдение. На тази основа се изчислява международно възприетият показател „степен на участие на населението в образователната система“ като относителен дял на записаните ученици от определена възрастова група към броя на постоянното население на страната от същата възрастова група.
Повече информация и данни за статистиката на образованието могат да се намерят на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg), раздел „Образование и учене през целия живот“, както и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=42).

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :