Кой с какво „помогна“, за да си имаме новите с 30% и 40% по-високи такси смет (ЗАСЕГА САМО ЗА 2017 г.)???

Хронологията (информацията изцяло е от сайта на община Ямбол и Агенцията за обществени поръчки):
На 02.03.2016 г. в качеството си на Възложител 1315044173IMG_3791Илиана Василева Бицова на Длъжност: заместник – кмет на община Ямбол,упълномощена със заповед № РД/02-00985 от 22.12.2016 г. Подписва РЕШЕНИЕ Номер: РД/02-00145 от 02.03.2016 г. за откриване на процедура по ЗОП (Закон за обществените поръчки) с предмет „ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГР. ЯМБОЛ”, КАТО ОДОБРЯВА обявлението и документацията за участие!!!

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=717797&newver=2

ЗАЩО ЛИ ДАТАТА НА ЗАПОВЕДТА Е ДАЛЕЧЕ В БЪДЕЩЕТО, ОТНЕСЕНА КЪМ МОМЕНТА НА РЕШЕНИЕТО???

Със заповед за комисия по ЗОП (Закон за обществените поръчки) за разглеждане и оценка на офертите за председател е назначена Данка Камбарева – директор дирекция „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“ – пряко отговорна за ежемесечното възлагане и отчитане на дейностите по  ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГР. ЯМБОЛ и на ИЗВОЗВАНЕТО, СЕПАРИРАНЕТО И ДЕПОНИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ДЕПОТО и е напълно наясно с цените преди въпросната обществена поръчка!!! – http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%203.pdf

Протоколите(4 броя) от работата на комисията заедно с цялата документация са връчени на зам. – кмета Красимира Петрова на 30.05.2016 г. – http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%204.pdf

На 31.05.2016 зам. -кметът Красимира Петрова подписва РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ !!! – http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(7).pdf

На 23.06.2016 зам.-кметът Илиана Бицова подписва договор за обявената по рано от нея обществена поръчка – http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%E2%84%96%208%20%D0%BE%D1%82%2023.06.2016%20%D0%B3..pdf

ПОЗНАЙТЕ ОТ РАЗ ЧИЙ ПОДПИС ГО НЯМА НИКЪДЕ В ПЪЗЕЛА???

Нормално възникващите въпроси:
Защо е обявена обществена поръчка с прогнозна стойност (Стойност, без да се включва ДДС – 6 300 000 BGN) – много по голяма от приеманите и гласувани в ОбС Ямбол План сметки в предходните години И БЕЗ ДА ИМА ГЛАСУВАНИ СРЕДСТВА  В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ В ТАКИВА РАЗМЕРИ???
ЗАЩО ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА КОМИСИЯТА НЕ Е ПРЕДЛОЖИЛА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПОРАДИ ЛИПСА НА ФИНАНСОВ РЕСУРС ПОРАДИ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПО ВИСОКИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – ТОВА ВЕДНАГА ВОДИ, КАКТО СЕ ВИДЯ ОТ ПРИЕТАТА ВПОСЛЕДСТВИЕ ПЛАН СМЕТКА ЗА 2017 г., ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЕСТЕСТВЕНО ДО ПОНИЖАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА!!!

ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ(27 000 тона)
от 22.13 лв/тон (стара цена) на 29.63 лв/тон
РЪЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ /дка/
от 6.33 лв (стара цена) на 9.42 лв
НАМАЛЕНИЕ НА ПЛОЩИТЕ ОТ 120 000 дка на 100 000 дка
АВТОМЕТЕНЕ С МАШИНА НА ПЪТНО ПЛАТНО /18 000 дка/
от 3.70 лв (стара цена) на 12.45 лв
МИЕНЕ С АВТОЦИСТЕРНА НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ – 600 дка
от 31.30 лв (стара цена) на 75.44 лв
СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ШУМА ОТ ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДО ДЕПО /дка/
от 21.01 лв (стара цена) на 36.90 лв
намаление на обслужваните площи от 1500 на 1000 дка
ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И ТЕРЕНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЗВАНЕ /тон/
НАМАЛЕНИЕ ОТ 5 500 ТОНА на 3 500 ТОНА !!!
от 36.57 лв/тон (стара цена) на 32.01 лв/тон

ЗОП дава възможност на Възложителя да прекрати при определени условия дадена обществена поръчка:

Чл. 39. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
….
(2) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

(изм. и доп. – ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а или само една оферта или проект отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

Участниците са били двама. Единия са го отстранили! В такъв случай не е имало никакъв проблем да я прекратят по ЧЛ.39 (2) т.2!!!

ЗАЩО НЕ СА ГО НАПРАВИЛИ???

СЕГА НИ ПРИНУЖДАВАТ ДА ПЛАЩАМЕ ЗА ИЗВОЗВАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА Инфилтрата от депото?!
В ОДОБРЕНИЯ ПРОЕКТ ТАКАВА ТЕХНОЛОГИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПОТО НЯМА!!! ИНФИЛТРАТА СЕ ВРЪЩА С ПОМПИ В ТЯЛОТО НА ДЕПОТО – И ПАК И ПАК …  – ТОВА Е ЗАЛОЖЕНО И В ЧЛ.1 (1) т.4 ОТ ДОГОВОРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ДЕПОТО С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ !!! – http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B8.pdf (стр.27 от линка)
„ЧЛ.1 (1) т.4 …, периодично почистване на ретензионния басейн от наноси и поддържане на електрическите помпи в изправност, дренажната и оросителната системи.“
К’ВА ГАРА, К’ВИ 5 ЛЕВА???

ВСЕ ВЪПРОСИ, НА КОИТО НАДАЛИ МОГАТ ДА ДАДАТ РАЗУМЕН ОТГОВОР.

About the Author :

1 Comment to “Кой с какво „помогна“, за да си имаме новите с 30% и 40% по-високи такси смет (ЗАСЕГА САМО ЗА 2017 г.)???”
  • сашу
    February 6, 2017 - Reply

    Парите не миришат до доказване на противното.

Leave a reply