Кметът на Ямбол трябва да вземе незабавни мерки за отстраняване на дефектите на рекултивираното сметище

DSC07364Готови са резултатите от лабораторния анализ на водните проби, взети при извършената контролна проверка  по сигнал за замърсяване на водите на отводнителен канал в землището на с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол на 3 март. т.г.

Резултатите от извършения физико-химичен анализ показват превишения на изследваните показатели общ азот, общ фосфор и електропроводимост.  В най – близката до Регионалното депо за отпадъци точка на пробовземане е установено и превишение по показател химична потребност от кислород.

Вероятната причина за регистрираните превишения по изследваните показатели е в дефектирал участък от оборотната система за инфилтратни води на депото.

Последната, четвърта водна проба, взета от напоителен канал в землището на село Кабиле, представляващ разширен участък и обособен като малко стопанство за отглеждане на риба, отчита и ниско съдържание на разтворен кислород, който в съчетание със слабия повърхностен отток на водата са причина за наблюдаваните умрели риби.

С цел възстановяване на нормалния експлоатационен режим на съоръжението, РИОСВ – Стара Загора издаде предписание на кмета на община Ямбол за предприемане на незабавни мерки за отстраняване на появилия се дефект, тъй като в момента обектът е в период на съобщаване на дефекти.

Пресцентър на РИОСВ – Стара Загора

About the Author :