Кметът на Ямбол застрашил живота на премиера Бойко Борисов при откриването на Безистена

DSC04272До Президента

на Република България

г-н Румен Радев

До Министър–председателя

на Република България

г-н Бойко Борисов

DSC04264До Главния прокурор

на Република България

г-н Сотир Цацаров

До Ръководителя на

специализираната прокуратура

г-н Иван Гешев

DSC04340До НСО

Генерал-майор

Данчо Дяков

До ДНСК София

г-н Иван Несторов

До Общинските съветници на ОбС Ямбол 2015-2019

До медиите

С  И  Г  Н  А  Л

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

            Относно: Заплаха за живота и здравето на Министър – председателя на Република България г-н Бойко Борисов, охранителите му от НСО и придружаващите го официални лица.

Уважаеми г-н Радев,

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаеми г-н Дяков,        

            Уважаеми г-н Несторов,

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

На 19.09.2015 г., по покана на кмета на община Ямбол – г-н Георги Иванов Славов, г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република България към онзи момент, дойде да открие ремонтираната сграда на Безистена в гр. Ямбол. Официалните лица на откриването заедно с него бяха министър Ивайло Московски, Иван Чолаков – народен представител, Димитър Иванов – областен управител и др.

Защо отправяме този сигнал за проверка за заплаха за живота и здравето на Министър- председателя на Република България г-н Бойко Борисов, придружаващите го официални лица и охранителите от НСО (Национална служба за охрана) до вас?

Това е така, защото кметът на община Ямбол г-н Георги Иванов Славов, въпреки че е знаел, че сградата на Безистена е опасна и се намира в състояние на неустойчиво равновесие при нормални условия, тъй като не е осигурена на земетръс, и че не е изпълнено нито едно от дадените предписания в изготвеното по негова поръчка (на кмета община Ямбол г-н Георги Иванов Славов) Конструктивно обследване на сградата на Безистена, Ви е поканил и въвел Вас г-н Борисов, заедно с придружаващите ви охрана и официални лица, вътре в сградата на Безистена и в подземието ѝ!

Защо твърдим това?

Преди почти четири години и половина, по време на Строително-монтажните работи (СМР) на Безистена в град Ямбол, възникнаха сериозни съмнения относно конструктивната устойчивост на сградата и за това нееднократно бяха сигнализирани отговорните инстанции – МРРБ, Управляващ орган на ОПРР към МРРБ, прокуратурата. Явно силно притеснени от основателността на сигналите, ръководството на Община Ямбол в лицето на кмета Георги Славов, възложи въпросното Конструктивно обследване, след решение за това и от комисия, в която са участвали всички страни в строителния процес!

Макар и платено с обществени средства, това конструктивно обследване не бе оповестено в публичното пространство, договорът за него и досега не е наличен на интернет страницата на Община Ямбол, както е редно и каквото задължение има по Закона за обществените поръчки.

След продължителни усилия от наша страна и от страна на общински съветник инж. Мариета Сивкова, и след решение на Административен съд Ямбол, потвърдено от Върховен административен съд на Република България, дълго укриваното и засекретено Конструктивно обследване и конструктивна експертиза на сградата на Безистена в гр. Ямбол от месец януари-февруари 2015 г. видя „бял свят“. Да, но заключенията на Конструктивната експертиза са ужасяващи дори и за непрофесионалисти!

            Накратко хронологията и фактите:

 1. 1.      На 07.11.2014 г. комисия в състав от девет членове взема решение с Протокол, подписан от всичките девет членове – Община Ямбол да възложи обследване на цялата сграда на Безистена съгласно глава трета „Обследване на съществуващи строежи“ от Наредба №5 от 2006 г. за технически паспорти на строежите (ДВ брой 7 от 2007 г.) включително и за сеизмичната ѝ осигуреност, както и да се изпълнят дадените предписания и/или детайли от доклада от обследването!
 2. 2.      На 07.01.2015 г. лично кметът на Община Ямбол Георги Иванов Славов подписва договор с предмет „Изготвяне на Конструктивно обследване на обект Безистен гр.Ямбол“.
 3. 3.      На 03.02.2015 г. отново лично кметът на Община Ямбол Георги Иванов Славов подписва Приемо-предавателен протокол като приема „Конструктивно обследване на обект Безистен гр. Ямбол“ и одобрява получените материали без възражения!
 4. 4.      На 16.02.2015 г. на сесия на общински съвет Ямбол, при положение, че тогава кметът на община Ямбол г-н Георги Иванов Славов вече е знаел за резултатите от Конструктивното обследване, с пълно съзнание е излъгал, заблудил и подвел всички общински съветници с изказването си от трибуната на ОбС Ямбол, за да подкрепят и гласуват разходите за това Конструктивно обследване в размер на 18 000 лв в бюджета на община Ямбол за 2015г., в което по думите му „Нямало нищо притеснително“?!

            Цитираме (от стенограмата на ОбС Ямбол):

            Георги Славов – „ … И една последна сума, която предполагам, че ще е спорна или поне ще предизвика въпроси това са едни 18 хил. лв., отделени за конструктивно обследване на Безистена, които средства за нас са необходими и ние възложихме такова конструктивно обследване на един от най-добрите специалисти в България проф. Милев, доказал себе си човек, който изнася лекции не само на студентите в УАСГ, а и на всички свои колеги в цялата държава – канен е като лектор, за да видим какви проблеми, ако има такива, ако не за успокоение на всички ни, са се получили след всички интервенции, които сме направили на сградата. Мисля, че няма нищо притеснително от онова, което неофициално си изговорихме с професора, чакаме официалния резултат всеки момент, но аз лично и екипът сме спокойни, защото това, което излиза като обследване по никакъв начин не дава индикации, че било проблем, като извършени дейности и интервенции на Безистена, напротив Безистена с всичко онова, което допълнително направихме по проекта, придобива съвсем нов смисъл и съдържание. И ако навремето стоеше като една сграда по-скоро със затихващи търговски функции в центъра на града и я показвахме отвън като архитектура, че е култовата сграда на Ямбол, то повярвайте ми, след като я отворим и всички видят в какво се е превърнала, тя наистина ще стане притегателен център и туристическа атракция не само за ямболии, не само за всички гости на Ямбол, а и за многото туристи, които искат да посетят Ямбол.“

И това изказване е направено след като той, кметът на Община Ямбол Георги Иванов Славов, вече е знаел резултатите от въпросното Конструктивно обследване?!

            Докога лъжи и демагогия?!

            Трябва ли ни Своге №2 ??? Само, че този път с VIP жертви???

            След което Конструктивното обследване изчезва?!

            С този си акт на унищожаването му са нарушени Закона за счетоводството, ДОПК, …, като до 31 декемри 2015 г. срокът за съхранение на документи от такъв род е 5 години, а с новия Закон за счетоводството в сила от 01. 01. 2016 г. е 10 години – за което отговорен по закон е кметът на Община Ямбол Георги Иванов Славов! А при положение, че въпросното Конструктивно обследване е част от техническата документация на обекта, то трябва да се съхранява заедно с проектите му и със срокове равни на тези, изискуеми по закон за техническа строителна документация, каквито са одобрените проекти с издадено и влязло в сила за тях строително разрешение!

         Това Конструктивно обследване изчезва, унищожено е, за да се появите Вие г-н Борисов – на откриването на Безистена!

            Нима той, кметът на Община Ямбол Георги Иванов Славов, не ви е поканил с пълното съзнание, че ви вкарва в сграда-капан, която е доста опасна и се намира в състояние на НЕустойчиво равновесие за вертикални товари при нормални условия, че тя не е осигурена на земетръс и че не е изпълнено нито едно от дадените предписания в изготвеното по негова поръчка, на кмета на община Ямбол г-н Георги Иванов Славов, Конструктивно обследване???

         Уважаеми г-н Борисов,

         Според нас с откриването на Безистена лично от Вас и посещението Ви в сградата, кметът Георги Иванов Славов се е опитал да легитимира извършените нарушения, да “запуши устата на друго мислещите” и да покаже на гражданите, че щом Премиерът влиза, всичко е наред!!! Продължаваме да сме на мнение, че кметът Георги Иванов Славов е направил Вас Премиера заложник на собствените си проблеми и нарушения, и го е използвал, за да изчисти имиджа си пред обществеността, възползвайки се от неусведомеността на Премиера! (въпросното Конструктивно обследване е налично по преписка в Специализирана прокуратура, от където бихте могли да се запознаете със съдържанието му)

            Най-стряскащото в Конструктивната експертиза са нейните заключения, които се тиражират многократно в мотивите, довели до тези изводи.

„IV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА СГРАДАТА

В резултат на проведените визуално обследване, обектови и лабораторни изпитвания, както и конструктивна оценка могат да бъдат направени следните основни изводи относно състоянието на носещата конструкция на сградата:

 • Не е налична документация, доказваща сеизмичната осигуреност на конструкцията след направената реконструкция през 2014 г.;
 • Носещата конструкция и фундирането в настоящото си положение са сеизмично неосигурени, съгласно действащите в момента в България нормативни документи;
 • Настоящото състояние на носещата конструкция може да бъде окачествено като неустойчиво равновесие, при което случайно външно въздействие (несиметрично натоварване на арките, много слабо земетресение, неравномерно слягане и др.) би довело до тяхното компроментиране и като следствие до разрушаване на цялата сграда;

V. ПРЕПОРЪКИ

Въз основа на направения анализ и изводи за актуалното състояние на носещата конструкция на Безистена, могат да бъдат направени следните препоръки:

 • ·       Незабавно трябва да започне мониторинг на конструкцията по съответно разработен проект. Първите измервания по този мониторинг трябва да бъдат извършени не по-късно от 10-ти Март 2015 г.;
 • Възможно най-скоро трябва да бъдат взети мерки за осигуряване на конструкцията в съответствие с действащите в момента в България норми и стандарти. Тъй като сградата в момента е сеизмично неосигурена особено внимание да се обърне на сеизмичното й усилване. Тези мерки трябва да отчетат препоръките, дадени в настоящата експертиза и да бъдат базирани на специално изготвен работен проект за възстановяване и усилване на конструкцята. Този проект трябва да бъде разработен в съответствие с констурктивна система ЕВРОКОДОВЕ. Укрепителните работи трябва да бъдат изпълнени и завършени не по-късно от 1-ви Септември 2015г.;

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На базата на направения по-горе цялостен анализ за състоянието на Безистена, може да се заключи, че носещата му конструкция не е осигурена за сеизмично въздействие, а за вертикални товари е в неустойчиво равновесие.

Сградата на Безистена трябва незабавно да бъде подложена на мониторинг, както и да бъдат взети специални мерки за осигуряване на експлоатационната й надеждност в съответствие с дадените по-горе препоръки. Всяко забавяне на взимането на тези мерки може да доведе до опасност за здравето и живота на посетителите и персонала на Безистена.“

            При справка в регистъра на обществените поръчки на страницата на Община Ямбол, както и на страницата на Агенцията за обществени поръчки не се открива никаква информация за последстващо възлагане на проектиране, свързано с въпросното конструктивно обследване! Няма и информация за последстващо изпълнени СМР! Няма и гласувани средства в бюджета на Община Ямбол за обект Безистен, няма и отчетени такива!

            Това категорично означава, че в момента, в който Вие г-н Борисов сте били в сградата на Безистена, заедно с охраната си и придружаващите ви официални лица, носещата ѝ конструкция не е била осигурена за сеизмично въздействие, а за вертикални товари е в НЕустойчиво равновесие и е опасна за здравето и живота на посетителите и персонала ѝ!

            Може да се зададат водопад от въпроси, но най – важните от тях според нас са следните:

 • o    ЗАЩО И КОЙ Е НАРЕДИЛ УНИЩОЖАВАНЕТО НА КОНСТРУКТИВНОТО ОБСЛЕДВАНЕ НА БЕЗИСТЕНА СЛЕД КАТО ТО, ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ НА СЕСИЯ НА ОбС Ямбол, Е ЗАВЕДЕНО И ГЛАСУВАНО ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ в отчета на бюджета на Община Ямбол за 2015 г. като капиталов разход в § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи, Функция VII “Почивно дело, култура, религиозни дейности“, Дейност 759 – „Други дейности по културата“ и са отчетени заплатените 18 000 лв. за възложеното от него Конструктивно обследване на сградата на Безистена като капиталов разход, а не както твърди секретарят на община Ямбол Антон Живков Кабрански, че това е документ с временно оперативно и текущо значение, за съхранението, на който е определен кратък срок за запазване съгласно утвърдената от кмета Георги Иванов Славов „Номенклатура на делата, образувани от дейността на общината със срокове на съхранение“?! Явно това е умишлено унищожен документ, представляващ капиталов разход, от кмета на общината Георги Иванов Славов, който го е приел без възражение, секретаря на община Ямбол Антон Живков Кабрански или …?!
 • o   Кои лица, участници в строителния процес, са съставили и са подписали актове 14, 15 и 16 по време на строителството и са допуснали опасна за здравето и живота на хората сграда да бъде въведена в експлоатация? Оказван ли е натиск върху тях и от кого за подписването им? Тези, които са подписали актове 14, 15 и 16 запознати ли са били с Конструктивното обследване – било ли им предоставено в 100% обем от кмета Георги Иванов Славов или от някой друг?
 • o    Запознали ли са се всички подписали Протокола от 07.11.2014г., а именно:

– Красимира Петрова зам.-кмет на община Ямбол – представител на Възложителя;

– арх.Стоян Жечев – гл. архитект на община Ямбол;

-инж.Теменужка Белчева – гл. експерт ПГС в дирекция УТС на община Ямбол;

-доц. д-р инж.Стефан Стойчев – управител на „Геотехника-АБС“ ООД София;

-инж.Трифон Влахов – проектант по част Конструктивна на строежа;

-инж.Красимир Радев – Технически контрол по част Конструктивна;

-Изпълнителя по договора за СМР „Кабиле“ ДЗЗД в лицето на управителя си Александър Николов

-инж. Атанас Ангелов – управител на строителния надзор „Контрол инвест“ ЕООД гр. Пловдив

с резултатите от въпросното Конструктивно обследване, след като протокола за възлагането му е подписан от всички тях и какви действия е предприел всеки един от тях да го изиска и да се запознае със съдържанието му?

            Искал ли е всеки един от тях информация за резултатите от възложеното от кмета Георги Иванов Славов Конструктивно обследване, на база подписания от тях протокол и от кого?

            Те интересували ли са се какви са резултатите от възложеното Конструктивно обследване, което е неделима част и е от особена важност за довършване на СМР по сградата на Безистена и което не е никаква тайна – напротив, то е част от гласувания бюджет на Община Ямбол за 2015г. от ОбС Ямбол!

            Ако са се запознали със съдържанието на Конструктивното обследване, то какви действия е предприел всеки един от тях за запознаване на останалите участници в строителството на сградата с цел да ги предпази от инциденти, а според нас и от угрозата да загубят и живота си?

            Самото унищожаване на Конструктивното обследване е станало факт след Заповед № РД 02-00525/19.10.2017г. на кмета на община Ямбол с Акт за унищожаване от 04.12.2017 г., подписан от секретаря на общината Антон Живков Кабрански – страна по делото за Достъп до обществена информация-ЕДИНСТВЕН ПРЕДМЕТ, на което е това Конструктивно обследване, което той губи в Административен съд Ямбол и знае, че въпросното Конструктивно обследване е предмет на съдебен спор?!(но какво от това???) и от директори на заинтересовани дирекции в община Ямбол – Данка Камбарева-директор „Общинска собственост и икономически дейности“, Мариана Петрова-директор „Правни дейности“, Мария Паспалджиева-директор „Стратегии и програми“, Маргарита Тодорова-началник отдел „Бюджетно счетоводство“, „Акт за унищожаване“ утвърден лично от кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов на 08.12.2017 г.?!

            ИЗЛИЗА, ЧЕ Ѝ КЪМ 19.09.2015г. КОНСТРУКТИВНОТО ОБСЛЕДВАНЕ Е БИЛО НАЛИЧНО, КМЕТЪТ ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ Е ЗНАЕЛ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО МУ, НО ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ТОВА ВИ Е ВЪВЕЛ ВАС г-н БОРИСОВ, КАКТО И ОХРАНАТА И ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ВИ ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА, В СГРАДАТА НА БЕЗИСТЕНА, ЗАСТРАШАВАЙКИ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО ВИ НА ВСИЧКИ ВАС!!!

            Уважаеми г-н Гешев,

            Позволяваме си следната препоръка към ръководената от Вас прокуратура – ако желаете да извършите задълбочено, компетентно и истинско разследване на сигнала ни за проверка, Ви препоръчваме да поискате от съда за времето на следствието отстраняването от длъжност на кмета Георги Иванов Славов и на секретаря на общината Антон Живков Кабрански, за да не укрият уличаващи ги документи (така, както са унищожили въпросното Конструктивното обследване), да не пречат и да не повлияят на потенциалните свидетели в установяване на истината!

И до момента нямаме и разумно и логично обяснение с какъв кураж ръководството на общината не спира да провежда какви ли не мероприятия в Безистена – концерти, срещи с гостуващи в Ямбол министри, награждаване по всякакви поводи на успели ученици и деятели на културата, конференции по програми на Европейския съюз, …? Това определено е игра с огъня, но не знаем докога бог ще е милостив към нас?!

            Уважаеми г-н Борисов,

            Нямаме представа докъде може да стигне кметът на община Ямбол г-н Георги Иванов Славов в тези си действия, след като не се посвени така да постъпи с вас – Министър-Председателя на Република България?! За нас тези му действия са посегателство върху националната сигурност на Република България!

            Притеснението ни се засилва и от факта, че само преди дни, на 04.09.2018г., той, кметът на община Ямбол г-н Георги Иванов Славов, въведе в експлоатация и откри ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“, след като за тях в момента все още тече проверка в прокуратурата след сигнал на Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране София за това, че тези две сгради също са опасни за обитателите им – персонал, родители и децата на Ямбол!

            Уважаеми г-н Дяков,

            Явно за бъдеще ще е наложително и в интерес на работата на вашите подчинени предварително НСО да „инспектира“ по-внимателно и обстойно обекти от такъв характер, за да се предотврати вероятността охраняваните от вас лица и охраняващите ги да не попаднат в нежелана за вас ситуация, застрашаваща живота и здравето им.

            Уважаеми г-н Цацаров,

            След като Конструктивното обследване е било факт (03.02.2015г.) и ако е станало известно на ръководителите на фирмите строители (в хипотеза, че кметът Георги Славов не го е укрил от тях и ги е запознал със съдържанието му) при положение, че не са изпълнени нито едно от предписанията в него излиза, че строителните работници на обекта също са били изложени на опасност (не само Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов, охранителите му от НСО и придружаващите го официални лица) за живота и здравето им до окончателното приключване на СМР?! Или иначе казано всеки един, освен кмета на община Ямбол г-н Георги Иванов Славов (но включително и той!), който е узнал за резултатите от Конструктивното обследване на сградата на Безистена и е затаил това без да предприеме каквито и да е действия за информиране на строителите, ползвателите и посетителите след въвеждане в експлоатация (която не е редна при такова заключение в конструктивното обследване, защото сградата не отговаря на изискванията на чл.169 ал.1 т.1 от ЗУТ – „Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за: 1. механично съпротивление и устойчивост;”) е подложил на риск живота и здравето на строителните работници, а в последствие на персонала в сградата и на посетителите в нея!

С уважение:

                                            инж. Александър Петров – ПГС конструкции

                                            Борислав Пехливанов – дипломиран икономист

                                            инж. Каньо Канев – Електро-инженер

                                            ст. ас. инж.Иван Кърцъков – ПГС конструкции

                                            Красимир Стойчев

                                          Жул Рафаел Калдерон

About the Author :

Leave a reply