Кметът на община „Тунджа“ представи отчета на бюджета за 2015 година

???????????????????????????????На 28 юли 2016 г., в заседателната зала на община „Тунджа“,  кметът на общината Георги Георгиев представи отчета за изпълнението на бюджета на община „Тунджа“ за 2015 година.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси беше организирано обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община „Тунджа“ за 2015 година, който след това ще бъде внесен за одобрение от Общински съвет “Тунджа“-Ямбол.

В изложението си кметът подчерта, че основният приоритет беше запазване на финансовата стабилност и ефективното управление на финансовите ресурси. През 2015 г. община „Тунджа” стартира с планиран бюджет в размер на 15 062 080лв. В края на годината достигна 15 145 139 лв., което показва ръст, спрямо първоначалния.

???????????????????????????????Кметът Георги Георгиев сподели на публичното обсъждане, че в сравнение с бюджета от мандат 2003 – 2007 г., към момента той се е удвоил. Това увеличение не е от повишаване на данъците за жителите и бизнеса в общината, а от по-добрата им събираемост, от по-доброто управление на общинската собственост и най-вече благодарение на множеството спечелени проекти на община „Тунджа“, чрез които получава външно финансиране. Чрез тях са се увеличили възможностите за финансиране на най-различни и полезни дейности за хората, които са видими във всяко едно населено място от територията на община „Тунджа“.

Общото изпълнение на приходите към 31.12.2015г., е в размер на 15 145 139 лв., от които собствени приходи – 3 812 839лв., субсидии и трансфери от ЦБ – 8 898 221лв. и друго финансиране – 2 434 079лв. Това е изпълнение от 101% на актуализирания план по приходите в края на годината.

Като цяло извършените разходи през 2015 г. отразяват потребностите на местната общност, според възможностите на общинския бюджет, но в никакъв случай не ги покриват изцяло. Разходването на средствата беше съобразено с приоритетните направления.

И през 2015 година община „Тунджа” активно продължи работата по проекти с външно финансиране. Реализирани бяха дейности по двадесет и един проекта на обща стойност 4 845 922лв., финансирани със средства от европейските фондове.

Продължиха усилията за доброто стопанисване на общинската собственост и подпомагане на инвеститорите в стремежа им за реализиране на техни инициативи в полза на жителите на общината. Реализираха се дейности за създаване условия за повишаване на заетостта и увеличаване на доходите на населението чрез ангажирането на безработни лица по програми за трудова заетост.

Обновяването на инфраструктурата е първостепенен приоритет и доказателство за това са направените инвестиции за 2015 година, които са в размер на 6 935 820 лв., финансирани със собствени средства, със средства от републиканския бюджет и Европейски средства. Основният проблем, е че с всяка година улиците, тротоарите, пътищата, сградите и другите съоръжения остаряват и са необходими все по-големи инвестиции за тяхното възстановяване.

През 2015 година общината реализира строителна програма със собствени средства, средства от Европейския съюз и държавата.

Бяха успешно реализирани пет обекта със средства от Европейския съюз в размер на 4 132 193 лв.

Бяха извършени основни или текущи ремонти във всяко от 44-те населени места. Сред по-важните от тях са: ремонтирани участъци от пътищата Калчево – Войника, Сламино – Каравелово и Коневец – Маломир; ремонтиране, преасфалтиране и извършване на асфалтови кърпежи от общинската пътна мрежа и улиците в селата; изграждане на обслужваща сграда и трибуни в спортен комплекс с. Кабиле; изграждане на огради на 6 гробищни парка в населените места; ремонт и изграждане на отводнителни съоръжения в селата Тенево и Овчи кладенец;

Извършени са текущи и основни ремонти на 8 кметства, 2 детски градини, 4 училища, 6 здравни служби, 2 читалища, спортни обекти и много други.

За функция “Образование” са изразходени 5 077 010 лв. През 2015 г. община „Тунджа“ продължава да осигурява безплатно пътуване до средищните училища, безплатни закуски и безплатно хранене на всички ученици. От септември същата година бяха отменени и таксите за всички деца, посещаващи детски ясли и градини, а до тогава от тях бяха освободени родителите на 5 и 6-годишните, чието обучение е задължително.

Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” разходваните средства  са в размер на 1 211 049 лв. Значително са обогатени дейностите, свързани със социалната политика на общината. През 2015 година 906 души от община „Тунджа” са включени в социални услуги, свързани с предоставяне на готова храна; 82 жители ползват или са ползвали услуги в домашна среда под грижите на 40 лични асистента;105 възрастни хора и хора с увреждания са потребители на услугите в дневните центрове.

Сериозни грижи се полагат за задоволяване по най-добър начин здравните потребности на жителите на общината, обогатяването на културния живот по населени места с нови прояви, реализирането на проекти и дейности на младежките организации, подкрепата за спортните клубове и масовия спорт.

Общината усъвършенства работата си за своевременното, професионално и компетентно административно обслужване на гражданите и бизнеса, в т. ч. и с реализиране на проекти с европейско финансиране. Във всички 44 населени места е осигурена интернет връзка. Утвърдена форма на диалог с гражданите са приемните дни на кмета на общината, както в административната сграда, така и по населени места, в които при необходимост участват представители на специализирани институции, РУП „Тунджа”, експерти.

В заключение кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев определи 2015 като най-положителната и най-резултатната година в цялата история на общината. Той подчерта, че този успех се дължи не само на упоритата работа на екипа на общинската администрация и представителите на местната власт, а и на цялата общност.

Кметът на общината Георги Георгиев почерта, че за да има възможности за най-ефективно и пълноценно покриване нуждите и желанията на жителите на община „Тунджа“ е нужна целеустременост, защото силата на силните е неотклонно да следват своята цел и да я постигат.

 

About the Author :