Кметът на община Болярово подписа договор по нов проект

IMG_0510На 23 май 2019 година кметът на община Болярово подписа договор за нов проект, одобрен от Министерството на труда и социалната политика. Той е: „Подобряване на условията за предоставяне на социални услуги в община Болярово“. Във връзка с кандидатстването по проекта за оборудване и обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги, управителният съвет на фонд „Социална закрила“, на свое заседание на 14 май 2019 година, взема решение да бъдат отпуснати  финансови средства в размер на 26 833.38 лв. за реализиране на проекта.

Проектът за обзавеждане и оборудване е с цел подобряване на условията за предоставяне на социални услуги в община Болярово.  Целта на проекта е да се подобри качеството на предоставяните социални услуги в домашния социален патронаж, Защитеното жилище за лица с физически увреждания в Болярово, както и храната по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Болярово“, финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в община Болярово.

Оборудването на кухнята със съвременни електроуреди и инвентар ще подобри условията за работа на персонала, като се спестят усилия и време за подготовката на продуктите, което може да бъде използвано за по-добра организация на работата в кухнята за разнасяне на храната. Косвено, намаляването на сроковете за приготвяне на храната ще даде възможност за по-навременното й разнасяне по отделните населени места, някои от които са отдалечени от общинския център. Цели се и намаляването на разходи за електрическа енергия чрез използването на съвременни, енергоспестяващи уреди.

Основните дейности по проекта са: сформиране на екип; избор на изпълнител; доставка и монтиране на оборудването; публичност; отчитане на проекта. Целевата група по проекта са: хора с увреждания, възрастни хора, етнически общности. Ползватели на услугата са над 220 жители от общината, за които към момента се приготвя храна в кухнята. Доставката на храна е организирана така че всеки работен ден с три превозни средства се разнася храна по три направления в общината.

Проектът ще се реализира на територията на 20-те населени места на общината в продължителност на 4 месеца.

About the Author :