Кметът Георги Георгиев определи границите, в които община “Тунджа” организира събиране и извозване на битови отпадъци през 2022 г.

З А П О В Е Д

№ РД-07-1382

гр. Ямбол, 26.10.2021г.

Във връзка със задължението на общината да организира извършването на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 О П Р Е Д Е Л Я М :           

I.Граници на районите, в които община Тунджа организира събиране и извозване на битови отпадъци през 2022 г.:

Самостоятелен  район е територията на всяко населено място определена от строителните му граници, а именно – населените места Безмер, Веселиново, Дражево, Завой, Кабиле, Козарево, Кукорево, Могила, Ст. река, Търнава, Х.Димитрово, Чарган, Калчево, Победа, Челник, Златари, Гълъбинци, Бояджик, Болярско, Роза, Ботево, Межда, Мед.кладенец, Савино, Скалица, Овчи кладенец, Миладиновци, Коневец, Маломир, Дряново, Драма, Робово, Сламино, Каравелово, Тенево, Симеоново, Асеново, Ханово, Окоп, Видинци, Ген. Инзово, Г. Манастир, Ген. Тошево, Крумово.

  1. Видът на предлаганите услуги и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци на територията на община Тунджа за 2022 г., включва:
  2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци, както следва:

1.1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до инсталация за предварително третиране и предаване за депониране на Регионално депо за управление на отпадъците – регион Ямбол, с. Х.Димитрово – извършва се ежемесечно двукратно за следните населени места: Коневец, Дряново, Драма, Робово, Сламино, Видинци, Межда, Савино, Меден кладенец, Миладиновци, Търнава.

1.2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до инсталация за предварително третиране и предаване за депониране на Регионално депо за управление на отпадъците – регион Ямбол, с. Х.Димитрово – извършва се ежемесечно трикратно за следните населени места: Асеново, Маломир, Каравелово, Ханово, Ген.Инзово, Голям манастир, Ген.Тошево, Крумово, Бояджик, Болярско, Гълъбинци, Златари,  Ботево, Скалица, Овчи кладенец, Дражево, Х.Димитрово, Веселиново, Завой, Калчево, Могила, Чарган, Стара река, Симеоново, Козарево, Победа, Челник.

1.3.Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до инсталация за предварително третиране и предаване за депониране на Регионално депо за управление на отпадъците – регион Ямбол, с. Х.Димитрово – извършва се ежемесечно четирикратно  за следните населени места: Тенево, Окоп, Роза, Безмер, Кабиле, Кукорево.

  1. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за всички райони на територията община Тунджа.
  2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за всички райони на територията на община Тунджа.
  3. Услугите по т.1. не се извършват извън строителните граници на населените места и съответно не се дължи такса от собствениците на недвижими имоти.
  4. За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и транспортиране на битови отпадъци, се събира такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете, кметските наместници и населението на общината, чрез обявяване на публични места до 31.10.2021 г.

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  / П /

About the Author :

Leave a reply