Клуб на хората с увреждания – Елхово свиква общо събрание

invalida1Общински Клуб на хората с увреждания – гр.Елхово, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 14.03.2016г. от 09:00ч. в клубната база при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на организацията за 2015г.

2.Отчет-изпълнението на бюджета за 2015. и приемането на проектобюджета за 2016г.

3.Отчет на контролно ревизионната комисия(КРК).

4.Утвърждаване насоките за работата на организацията за2016г.

5.Избиране на нов УС и КРК.

6.Избиране на делегати за регионалната конференция.

При липса на кворум и на основание чл.26 ЗЮЛНЦ,събранието ще се проведе на същия ден от 10.00ч.,на същото място и при същия дневен ред,независимо  от броя на присъстващите членове.

                                                                                                                                                   От УС

Б. р. Снимката е архивна

About the Author :