Клубовете на пенсионера – среда за социализация и платформа за доставка на интегрирани социални услуги за възрастни хора

“Тунджа”, 31.08.2020 г.

От 01.09.2020 г. стартира изпълнението на Дейност 4 от проект „Социална платформа “Тунджа“– възможности за активно включване в малките населени места от селски тип“, по процедура на МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост“, BG05M9OP001-2.077 с финансовата подкрепа на ОП РЧР2014-2020.

Тя предвижда подобряване на социализиращата среда в клубовете на пенсионера, разкрити на територията на община „Тунджа“, което включва закупуване на еднотипно оборудване за изграждане на кътове за трудотерапия и сключване на трудови договори със „социални сътрудници“ на 4 часова заетост.

По проекта ще бъдат наети 40 местни лица, които с подкрепата на експерт по социализиращи дейности ще участват активно в организиране на ежедневието и провеждането на различни инициативи с клубните членове, възрастни лица и хора с увреждания, отговарящи на техните интереси.

Според потребностите на целевите групи ще приемат и обработват заявки, постъпили от възрастни лица с увреждания за консултиране и необходимост от специализирана доставка на услуги от психолог, рехабилитатор, социален работник, които формират мобилен екип за доставка на интегрирана подкрепа в общността.

С изпълнението на дейността ще бъде формулирана и приложена иновативна интегрирана интервенция на основата на съществуващите клубовете на пенсионера до превръщането им в социализираща платформа за доставка на интегрирани услуги за подкрепа в общността.

Договорът за реализация на проекта е подписан през м. април 2020 г. и дейностите, предвидени за изпълнение са за срок от 12 месеца. Общата финансова подкрепа е в размер на 360 227.81 лева.

About the Author :

Leave a reply