Качествените изделия – чест за производителя

IMG_20180220_124514Приятно, интересно и полезно беше посещението на ученици от СУ „Доктор Петър Берон“- град Болярово и родители в крайградската фирма ЕТ „Симона“ с ръководител Георги Симеонов. Това мотивационно посещение се състоя на 20 февруари 2018 г. – във връзка с изпълнение на Дейност 2: „Работа с учениците“, т. 5 Организиране на мотивационни посещения на учениците и техните родители в институции и фирми за запознаване със същността на конкретни професии по проект „Заедно да учим и творим”, договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

IMG_20180220_124715Това е предприятие в областта на преработвателната промишленост и в частност – изкупуване и преработване на метлен клас. Присъстваха също някои учители, ръководителят на проекта София Минева и координаторът Златина Николова.

Усмихнат и пословично гостоприемен, г-н Симеонов запозна присъстващите с технологичните процеси, както и със състоянието на фирмата в настоящето. Тя произвежда метли за домакинството и за индустриални цели в големи количества. Освен това – с отлично качество! Голяма част от готовата продукция се ескортира в Гърция, но и българските клиенти я търсят и ползват. Въобще работата на фирмата е ориентирана към бъдещето и нуждите на потребителите. Чрез иновации в производствения процес предприятието се стреми да нагоди своите продукти към нуждите на пазара. Политиката на фирмата е коректна – спазване на уговорените срокове, бързина и надеждност в доставката на стоки с високо качество.

Г-н Симеонов показа на учениците нагледно как работи наличната техника, а те проявиха интерес. Но и желание след време да работят във фирмата!

Накрая гостите бяха приятно изненадани от щедрия домакин, който ги изпрати с почерпка и подарък – 20 метли за нуждите на училището, с апел да бъдат по-отговорни и да не замърсяват своето училище!

След посещението учениците и родителите получиха 61 пакета с храна и напитки, химикалки и брошури с информация за предприятието.

IMG_20180220_124643 IMG_20180220_124705 IMG_20180220_124756 IMG_20180220_125046

                                                                                                                                                                                      Бинка Величкова

 

 

 

About the Author :