„Йордан Мишев” АД приключи успешно проект за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

ESFПроект BG05M9OP001-1.008-0405-С02    RCR

Подобряване на работната среда, осигуряване на добри

и безопасни условия на труд и условия

за професионално развитие на заетите лица в „Йордан Мишев” АД

„Йордан Мишев” АД приключи успешно проект

за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

 Фирма „Йордан Мишев” АД (Ямбол) приключи успешно изпълнението на дейностите по стартиралия през 2017 година проект „Подобряване на работната среда, осигуряване на добри и безопасни условия на труд и условия за професионално развитие на заетите лица в „Йордан Мишев” АД”, съгласно подписания на 08. 06. 2017 година между Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2014-2020) и дружеството Договор ESF-BG05M9OP001-1.008-0405-С02.

Проектът бе финансиран изцяло посредством процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” на обща стойност 246 451,13 лева.

Успешната реализацията на проекта и постигането на заложените цели допринесе за реализиране на Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОП РЧР и за изпълнението на поставените в нея приоритети и цели.

По време на 14-те месеца на изпълнение на проекта бяха извършени следните основни дейности:

 • сформиран екип за изпълнение на проекта;
 • подготвени, обявявени и проведени тръжни процедури за определяне на изпълнители за доставка на стоки и услуги по проекта;
 • разработена, адаптирана и въведена интегрирана система за развитие на човешките ресурси и нови иновативни модели на организация на труда, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
 • модернизирани и обезопасени производствени помещения, технологични процеси, машини и съоръжения;
 • извършен текущ ремонт в производствени помещения за привеждане условията на труд на работните места към нормативните изисквания
 • закупени лични предпазни средства и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества за нуждите на заетите в дружеството;
 • ресертифициране на внедрената в дружестмвото система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001:2007;
 • доставено модернизирано оборудване и инвентар за работническата столова;
 • осигурена информираност, публичност и прозрачност при изпълнение на проекта чрез информационно-рекламно осигуряване на извършените дейности.

 

В съответствие с целите на Оперативната програма извършените дейности доведоха до подобряване на работната среда, условията на труд на работещите и качеството на работните места в „Йордан Мишев” АД, в съответствие с изискванията на европейските и български нормативни документи за безопасност и здраве.

 

След приключване на проектните дейности дружеството отчита:

 • подобрено качество на работните места и мотивацията на работещите чрез внедряване на интегрираната система за развитие на човешките ресурси;
 • подобрени условия на труд във фирмата, чрез модернизиране и обезопасяване на технологични обекти, процеси, машини и съоръжения;
 • осигурени нови колективни и лични предпазни средства и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност за работниците и служителите в предприятието;
 • подобрени социално-битови условия за труд и почивка на работещите, чрез извършените строително-ремонтни дейности в производствените помещения и в зоните за отдих, както и чрез обновения кухненския инвентар и оборудване;
 • подобрени и усъвършенствани процеси на идентифициране, контрол и управление на условията на труд чрез извършената ресертификация на внедрения стандарт за безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001:2007.

 

Общият брой на лицата от целевата група, включени в проекта, бе 21 работници и служители във фирмата. С реализиране на дейностите по проекта се постигна следния устойчив и комулативен ефект върху целевата група:

 • подобрени условия на труд на работещите  в „Йордан Мишев” АД в съответствие с изискванията на европейските и български нормативни документи за безопасност и здраве при работа;
 • подобрено качество на труд, чрез мотивиране на работещите за професионално и кариерно развитие, в това число и на работниците и служителите над 54-годишна възраст, което води до по-висока производителност, увеличени обороти на фирмата и възможности за повишаване нивата на трудовите възнаграждения;
 • намален риск от инциденти на работното място;
 • управление на здравословните и безопасни условия на труд като процес, позволяващ на ръководството да бъде измерван, контролиран и подобряван;
 • насочване на материални и човешки ресурси и усилия на ръководството на дружеството към дейности с по-висок риск;
 • изграден механизъм за контрол над подизпълнители и доставчици за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд;
 • изграден механизъм за самоконтрол по познаване и спазване на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • постигнато съответствие с приложимите европейски и български нормативни изисквания в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
 • осигурени на работниците качествени лични предпазни средства и работно облекло, отговарящи на европейските стандарти за безопасност, защитеност и функционалност;
 • ангажиране и мотивиране на работниците и служителите за спазване изискванията на стандарта и задължителните процедури по безопасен труд;
 • демонстриране от ръководството на по-ефективно управление и планиране на риска за здравето и безопасността на работещите;
 • усъвършенствана организация на трудовата и производствена дейност в дружеството, чрез планиране, подбор и наемане на работници и служители, тяхното обучение, преквалификация и кариерно развитие, с акцент върху по-възрастните (над 54 години);
 • осигурени нормални санитарно-битови условия за краткотраен отдих и хранене на работещите и оптимизиране на времето им за труд и почивка;
 • демонстриране от страна на дружеството пред бизнес-партньорите и обществеността на силна ангажираност на фирмата към здравето и безопасността на своите работници и служители.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Бенефициентът „Йордан Мишев” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на „Развитие на човешките ресурси” (2014-2020).

 

About the Author :

Leave a reply