И пак Бицова прекратява надзор в строителството на пречиствателната станция

KarcakovПЕДАГОГИКА И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР??? НЕРДЕ ЯМБОЛ НЕРДЕ СТАМБУЛ???

НАЙ-СЕТНЕ НЯКОЙ В ОБЩИНА ЯМБОЛ РАЗБРА КАКВО Е НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО И КОЕ Е НЕСЪВМЕСТИМО С НЕГО?!
” Предвид обстоятелството, че дейността „строителен надзор” включва контрол над строителния процес и изготвяне на необходимата документация от откриването на строителната площадка до въвеждането на обекта в експлоатация, а лицето, упражняващо строителен надзор носи отговорност за законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията законодателството, то е спорно доколко за посочените дейности следва да се присъждат допълнителни точки. …
Аналогичен подход е приложен и при другите два подпоказателя.“От изразеното от Агенцията за обществени поръчки становище е видно, че в методиката за оценка в процедура с предмет „Упражняване на строителен надзор на ЛОТ № 2 „Изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“, е наличен порок в критериите за оценка, с оглед на което и същата се явява одобрена в нарушение на действащата нормативна уредба за възлагане на обществени поръчки.”
ЕВРИКА!!! ОТВОРИХА ИМ СЕ ОЧИТЕ!!!

ДАЛИ НЯКОГА гр.ЯМБОЛ ЩЕ ИМА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ???

А КАКВО СТАВА С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ???
А НА КАКВО МНЕНИЕ Е МОСВ И УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН – ОЩЕ ЛИ ДЪРЖАТ НА НОВИЯ ДОГОВОР С УДЪЛЖЕН СРОК???
А НА КАКВО МНЕНИЕ Е ГЕРБ СФ??? ОЩЕ ЛИ ГЛАСУВА ДОВЕРИЕ НА ПОДОПЕЧНИТЕ СИ В ЯМБОЛ???
А ДАЛИ НАКРАЯ ВСИЧКИ ЯМБОЛЛИИ НЯМА ДА ПЛАЩАТ ЦЕЛИЯ МАСРАФ???

http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf

http://www.yambol.bg/uploads/procurements/Obiavlenie%20PSOV.pdf

ТОВА ПОСЛЕДНОТО В САЙТА НА ОБЩИНАТА Е “КРЪСТЕНО” ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА, НО ВСЪЩНОСТ Е ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ!!!

Иван Кърцъков

About the Author :