И в празника се учим !

SDC17122На 1 юни учениците от ІV клас при СОУ„Св. П.Хилендарски”, с.Скалица, получиха своите удостоверения за завършен начален етап.В празнична обстановка те имаха последното занимание по интереси по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. На него те представиха заключителния момент по проекта „И още нещо за въздуха“, по който работиха до края на месец май.

SDC17103Проектната дейностпредизвиква интереса на учениците и ги увлича за участие, защото планираните дейности се определят от тях и възпитателя съвместно. В работата си планирахме и осъществихме и проектите „Още нещо за водата” и„Интересно за кактусите”, чрез които постигнахме интегриране на знания от различни учебни предмети и направихме занятията забавни и интересни.

SDC17099Като технология проектната ни работа е ориентирана към активното учене, затова и дейностите по темата бяха разнообразни- започнахме с изработването на парашут и летателен балон, продължихме с направата на опити за доказване на някои свойства на въздуха.Ползвахме информация от различни източници и се учихме да я структурираме в таблици, не пропуснахме работа за направа на игрословици, математически изчисления и т.н.

SDC17097Вчетвъртата стъпка – оценка чрез представяне на презентация, обобщихме различните дейности като се наблегна на екологичната култура на ученицитечрез създаване на постери от двата състезаващи се отбора и викторина между тях.Присъстващите гости- ученици от начален етап и преподавателите им, останаха доволни от видяното.

SDC16531

Старши възпитател Атанаска Михова

About the Author :