Безработицата за март в Ямболска област падна на 4.6 %

 

Ямбол, 04.05.2022 г.

Регистрирана безработица

През месец март 2022 г. се отчита намаление в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2580 и са с 56 души (2,1%) по-малко от безработните в края на м. февруари. Безработните през март 2022 са по-малко с 894 души (с 26%) в сравнение със същия месец на м.г., когато една година след началото на ковид епидемията безработните бяха 3474 души.

Равнището на регистрирана безработица е 4.6 % и в сравнение с февруари 2022 г. стойността на показателя  спада с 0.1 п.п.

 

 

 

 

Данни по общини

Промяната през март на броя на регистрираните безработни в областта се дължи на намалението в 4 от общините –  Ямбол (с 22 души), Тунджа (с 16), Стралджа (с 12) и Елхово (с 9). Само в община Болярово има слабо увеличение – с 3 души.

 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През март 2022 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 4,0%, 102 лица; младежи до 29 г. – 9,5%, 244 лица; продължително безработни – 22,1%, 570 лица; лица без квалификация – 61,7%, 1593; лица с основно и по-ниско образование – 47,8%, 1233, лица с увреждания – 6,6%, 171.

 

Входящ поток безработни лица

През месец март 396 лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от областта, кoeто е с 42 души (12%) повече в сравнение с предходния месец, както и с 31% по-малко от новорегистрираните през март 2021 г. (със 180 д.), когато и равнището на безработица беше по-високо годира след старта на епидемията от COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (18%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (13%); Държавно управление (9%); Хотелиерство и ресторантьорство (6%); Транспорт, складиране и пощи (4%); Селско, горско и рибно стопанство (4%);Административни и спомагателни дейности (4%); Строителство (4%).

 

 

 

Обявени свободни работни места и започнали работа

През м.март 2022 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 241 – с 60 (33%) повече от започналите през февруари. От тях 80% са устроени в реалната икономика – 194 души.

Започналите работа на субсидирани работни места са 47 души, като 40 от тях са включени по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – основно по стартиралата през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка схема „Заетост за теб” (38 души), както и по схема „Младежка заетост“ (2). В заетост, субсидирана от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта, са включени 7 души – 1 по мерки и 6 по програми.

Заявените в бюрата по труда работни места на първичния пазар на труда през март са два пъти повече от феврури – 265 работни места (увелиечение със 101%). Най-голям дял свободни работни места са заявени в Преработваща промишленост (51%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (11%); Хотелиерство и ресторантьорство (11%); Строителство (6%); Селско, горско и рибно стопанство (5%);Образование (3%); Административни и спомагателни дейности (3%).

Най-много работни места са обявени за позициите: машинен оператор, продавач-консултант, общ работник, салонен управител; готвач; водач на селскостопански машини и др.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКАТА 60/40 ЗА ПЕРИОДА МАРТ – ЮНИ 2022 Г.

От 8 април Агенцията по заетостта стартира нова процедура за кандидатстване по мярката, придобила популярност като 60/40. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на персонала си през периода март – юни 2022 г. Тази възможност се предоставя с Постановление на МС № 40 от 31.03.2022 г., изменящо вече добре познатото Постановление №151/2020 г. за надграждане на стартиралата преди две години антикризисна мярка за подкрепа на заетостта.

Редът и условията за получаване на подкрепа през периода март – юни 2022 г. са аналогични на тези, които се прилагаха за предходните два месеца януари и февруари. Мярката продължава да подкрепя запазването на заетостта в предприятия, осъществяващи икономическа дейност в посочените в ПМС 151/2020 г. сектори, чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са намалели в сравнение с 2019 г.

Регламентираната подкрепа и на този етап е в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби през месеца, за който се предоставя подкрепата, са намалели с не по-малко от 40 на сто спрямо средномесечните приходи за цялата 2019 г. За работещите в предприятия, чиито приходи от продажби през месеца са намалели с не по-малко от 30 на сто спрямо средномесечните приходи за 2019 г., ще продължат да се изплащат средства в размер на 50%. За учредените след 1 януари 2020 г. спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват, ще се определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г. Размерът на предоставяните средства за всеки работник или служител ще продължи да се определя на база осигурителния му доход за месец октомври 2021 г.

Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като определените срокове за прием на документи са както следва:

– за месец март 2022 г. – до 17.00 ч. на 29.04.2022 г. – за документи, подавани присъствено в дирекции „Бюро по труда” и до 30.04.2022 г. – за документи, изпращани по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или лицензиран пощенски оператор;

– за месец април 2022 г. – до 31.05.2022 г.;

– за месец май и юни 2022 г. – до 10.06.2022 г.;

– подаване на отчетни документи за месец юни 2022 г. – до 29.07.2022 г.

За улеснение и предвид определения краен срок, работодателите, които отговарят на условията по ПМС 151/2020, изм. с ПМС 40/31.03.2022 г., и желаят да получат подкрепа за месеците май и юни 2022 г., могат да кандидатстват чрез подаване само на едно заявление за двата месеца, ползвайки утвърдените формуляри и образци на документи.

И при този етап на мярката 60/40 заявлението и документите за изплащане на средства по реда на Постановлението се подават в Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им. Заявления и придружаващите ги документи могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, да се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор, както и да се представят на място в съответното бюро по труда.

На електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта”, са публикувани актуални материали за информация на работодателите, процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, образци на заявление и приложения към него, както и други помощни материали.

 

По предходния дизайн на мярката „60/40” за изплащането на средства за запазване на заетостта на работниците и служителите в периода януари и февруари 2022 г. в област Ямбол са одобрени 42 работодатели за запазване на заетостта на 2283 лица през м.януари и 38 работодатели за запазване на заетостта на 420 лица през м.февруари.

 

  • Продължава подпомагането на работодатели чрез проекта „Заетост за теб“ да назначават безработни лица за период до 6 месеца, като се покрива минималната работна заплата и осигуровките към нея. По проекта, стартирал през м.юли 2020 г., ще се приемат заявки до изчерпване на финансовия ресурс. Действащите договори с работодатели в област Ямбол през пъвото тримесечие на 2022 г. са 232.

 

Подробна информация за всички мерки за подкрепа и насърчаване на заетостта е публикувана на официалния сайт на Агенция по заетостта.

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Бургас
Бул. „Янко Комитов“ №3, ет.6

056 81 29 78

[email protected]

 

 

About the Author :

Leave a reply