Информационни срещи за европейските програми

IMG_20151110_103110Със среща в град Ямбол на 11 ноември, Областен информационен център-Ямбол  завърши цикъл от информационни срещи за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), чрез заложените операции в проектите на индикативните годишни работни програми (ИГРП)  на оперативните програми, действащи в България през 2014-2020 г. Темата на информационните събития беше „Оперативните програми през 2016 г.”.

Експертите от ОИЦ-Ямбол представиха бъдещите процедури заложени в проектите на ИГРП, техните цели, дейности  и бенефициенти, които ще могат да се възползват от европейско финансиране.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЦелта на подобни събития е актуалната информация да достигне до жителите на всички общини от област Ямбол, за да се повишат  познанията на обществото относно Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г.

В първата част екипът на ОИЦ-Ямбол представи индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2016 г. на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Добро управление“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Акценти във втората част бяха ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Региони в растеж, ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и ОП „Околно среда“.

Интерес сред гостите предизвика новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП). Бюджетът на програмата е в размер на 102 млн. евро.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСредствата са заделени от средствата по Приоритетна ос 2 на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Инициативата за МСП е съвместна програма на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за финансови инструменти за малки и средни предприятия през програмен период 2014-2020, чиято основна цел е бързо увеличение на кредитирането на МСП на ниво Европейски съюз за постигане на значително въздействие върху стимулирането на финансирането за МСП, икономическия растеж и създаването на работни места.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа информационните срещи присъстваха представители на местната власт, неправителствените организации, бизнеса, просветни и културни институции, граждани и медии.

About the Author :