Информационна среща на МИГ “Тунджа” в Кукорево

???????????????????????????????През изтеклата седмица Сдружение „Местна инициативна група  Tунджа”, продължи провеждането на  информационни срещи за популяризиране процеса на разработка на Стратегията за местно развитие за периода 2014-2020 г. на територията на община Тунджа.

На 24 март 2016 г., в конферентната зала на ,,Симпа–Агри”ЕООД, с. Кукорево, се състоя информационна среща, част от  мероприятията в изпълнение на проект по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50–210 / 07.12.2015г., по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности”, на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

???????????????????????????????На срещата участниците се запознаха с възможностите, които предоставя Програмата за развитие на селските райони, чрез Стратегията за водененото от общностите местно развитие.

Бяха обсъдени и възможностите, които дава подходът „Водено от общностите местно развитие”,  чрез Оперативните програми „Околна среда“, ,,Развитие на човешките ресурси” и ,,Иновации и конкурентноспособност”.

???????????????????????????????В процеса на дискусията възникнаха и бяха обсъдени нови идеи за проектни предложения по различните мерки от Програмата, както и различни варианти за осигуряване на финансови средства за тяхното реализиране.

 

???????????????????????????????През следващите седмици МИГ „Тунджа” продължава дейностите по популяризирането на процеса на разработване на Стратегията за местно развитие за периода 2014-2020 г. в други населени места от общината.

 

About the Author :