Интересно, полезно, увлекателно

1На 15 ноември 2016 година се състоя представяне на проекта „Заедно да учим и творим“, одобрен от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Бенефициент на този проект е Общинското училищно настоятелство на училищата и ЦДГ в община Болярово, с партньори: община Болярово, СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Стефан Караджа”, на стойност 350 644 лв. ”. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

2Чрез обстойна, детайлно разработена презентация ръководителят на проекта – София Минева, председател на ОУН, запозна присъстващите със същността на работата, която предстои по реализирането на този мащабен, изключително полезен проект. Официални гости на пресконференцията бяха кметът на община Болярово Христо Христов и заместник-кметът Нина Терзиева.

Много са дейностите, заложени в проекта. По организацията и управлението му, освен ръководителят – г-жа Минева, работят координаторът Златина Николова, както и Мария Пачева – счетоводител. Работата с учениците е сред основните дейности, които обхващат ученици от двете горепосочени училища. Ще бъде организирано допълнително обучение по български език, както и разкриване на обособени клубове по интереси.

4Предвиждат се и десет образователни беседи, организиране на мотивационни посещения на ученици и техните родители.  В помощ на проекта ще работят и двама психолози – основно за ученици от етническите малцинства.

Следващата дейност е насочена към подобряване на образователната среда в училище чрез закупуване на допълнителни спортни, учебни и други пособия и материали. Това ще доведе до обогатяване на материалната база в двете училища и ще подпомогне  учебно-възпитателния процес.

Съхраняването и развиването на културната идентичност на учениците от учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда е сред основните дейности по проекта с широк периметър на действие.

3Интересни мероприятия са предвидени при работата с родителите – срещи, образователни екскурзии, състезания и т.н.

Преодоляване на негативните нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност – това е целта на следващата основна дейност. Предвидени са и съответните форми на информация и публичност.

В своите изявления всички изказали се след запознаване с презентацията, приветстваха проекта и благодариха на екипа, който го е разработил. (В. Гаджуров, Д. Дичев, М. Маринова). Своите адмирации споделиха и официалните гости: г-н Христов и г-жа Терзиева. Финал на проекта: 27 юли 2018 година.

5Първият проект е с бенефициент Общинското училищно настоятелство на училищата и ЦДГ в община Болярово, с партньори: община Болярово, СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Стефан Караджа” и е на стойност 350 644 лв. Наименованието му е „Заедно да учим и творим”, а наименованието на процедура: „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Основни дейности по проекта са: работа с учениците – подобряване на образователната среда в училище чрез закупуване на допълнителни спортни, учебни и други пособия и материали; съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда; работа с родителите; преодоляване на негативни нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. 

Бинка Величков

а

About the Author :