Интересно поднесени знания за нашата синя, красива планета Земя

IMGP6856С истинска педагогическа наслада наблюдавах на 8 декември 2017 година урока по география при петокласниците  от СУ „Д-р Петър Берон” реализиран по проекта „Заедно да учим и творим”( договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове) от преподавателката Славка Минчева. На малките момичета и момчета им беше несъмнено интересно да работят върху „умната“ интерактивна дъска, умело направлявани от младата учителка с ведър поглед и насърчаваща интонация на гласа. По новаторски, а и забавен начин научиха много неща за планетата, която обитаваме и гостите: родители, учители, директорът на училището, ръководителят на проекта София Минева, координаторът Златина Николова и др.

IMGP6857Оказа се, че децата имат значителни познания за планетите от Слънчевата система (добити в начален етап на обучение), които бяха тематично опреснени, преди да се пристъпи към новата урочна тема: „Планетата Земя – форми и размери“. Урок, от който получиха полезни знания по интригуващ и забавен начин на музикален фон – за мястото на родната Земя, защо се нарича „синята планета“; за нейната форма и големина, както и за въртенето на Земята около своята ос; за обикалянето й около Слънцето по земна орбита (от което произтича смяната на сезоните), за огромното значение на космическите изследвания и т.н.

IMGP6858 А като домашна задание – да потърсят информация за двамата български космонавти (Георги Иванов и Александър Александров).

Активност и любознателност показаха усмихнатите петокласници. Нови неща научаваха и същевременно се забавляваха. А когато урокът е интересен, при заучаване е толкова лесен. Нали?!

IMGP6859 IMGP6860

Бинка Величкова

About the Author :