Инспекцията по труда в Ямбол е съставила 107 акта за административни нарушения от началото на годината

IMG_0114Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Ямбол е реализирала 499 проверки през първите 8 месеца на 2019 г., съобщи инж. Стоян Иванов, директор на дирекцията по време на форум, организиран на 4 септември от КНСБ. От тях с представители на други институции са 11 проверки. В  рамките на периода са проверени 473 предприятия с 23 251 заети лица в тях. По време на проверките са констатирани 2 266 нарушения, които са в областта на трудовото законодателство и по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Нарушенията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 1206,  най-много са по организация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – 887 бр. Това представлява 73,6 % от общия брой констатирани нарушения в тази група. В хода на проверките са констатирани и 174 нарушения по безопасност на работното оборудване, технологичните процеси. Нарушенията по хигиената на труда са 145 бр.

От всички нарушения, отнасящи се до неспазване на трудовото законодателство, най-висок е относителният дял на констатираните нарушения, свързани с заплащането на труда, работното време и във връзка с възникването на трудови правоотношения.

За отстраняване на констатираните нарушения инспекторите по труда са приложили общо 2 175 бр. принудително-административни мерки. За отстраняването им са дадени 2 118 бр. задължителни предписания с конкретни срокове за изпълнения.

За осемте месеца на 2019 г. са съставени 107 акта за установени административни нарушения. Тези, които са свързани с нарушения на здравословни и безопасни условия на труд, са 11 бр., а  за нарушение на нормите на трудовото законодателство са 96 бр. , в това число 1 бр. за неизпълнено предписание. През периода са  постъпили 68 искания и сигнали от граждани, ведомства, фирми и синдикални организации. Констатирани са 10 случая на лица, допуснали да предоставят работна сила без сключен писмен трудов договор, 13 случая на допускане на работник или служител до работа преди да му бъдат предоставени необходимите документи – справка за заверен трудов договор в ТД на НАП.

За област Ямбол през 8-те месеца на годината са заверени и предоставени 12 876 бр. образци на еднодневни трудови договори.

About the Author :

Leave a reply