Инициативен комитет подава жалба до главния прокурор за проблеми с конструкцията на детски заведения

Чрез  Специализирана прокуратура

До главния прокурор на РБългария

г-н Сотир Цацаров

До Апелативна Специализирана прокуратура

До медиите в РБългария

Жалба

срещу постановление Изх.№ Пр.Пр.№957/2018 г. от 13.11.2018 г. на Специализирана прокуратура на Р.България за отказ да се образува наказателно производство

от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми дами и господа апелативни прокурори,

Не сме съгласни с така постановения отказ да се образува наказателно производство на Специализирана прокуратура поради следните причини:

  1. 1.      За възникналите на обектите ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ проблеми по време на строителството кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов и общинската служителка Венцислава Петрова са уведомени с писма – за всеки обект поотделно до всеки един от двамата поотделно на 19.12.2017 г. Вх.№ 2801-20918 и Вх.№ 2801-20919 на община Ямбол (прилагаме писмата на инж.Б.Дерибеев – 4 броя) и след  като до 18.04.2018г. не са били предприети задължителните по закон действия – да се изготвят и одобрят проекти за възстановяване на нанесените по конструкциите на сградите поражения, които са извън обхвата на проекта и са по вина на строителя, проектанта по част Конструктивна, упражняващ съвестно контрол по спазването на проектните решения чрез авторски надзор по същата, инж. Боян Дерибеев подава сигнали до КИИП (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране) и ДНСК(Дирекция национален строителен контрол) с цялата си загриженост за случващото се на обектите. Навярно прокурора от Специализирана прокуратура не е разполагал с изготвените преди възлагането на основното проектиране технически паспорти на сградите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ и констатациите, забраните и предписанията в тях, а може те да са били укрити умишлено от община Ямбол и да не са предоставени на органите на Специализирана прокуратура с цел да ги заблудят в изводите и решението им по сигнала за проверка?! (прилагаме двата технически паспорта на сградите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“). Според нас тук са налице обстоятелства и деяния по чл.219 от Наказателния кодекс (НК)

Чл. 219. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото или други значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм.- ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който въпреки задълженията си не е упражнил достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането или отчитането на обществено имущество, и от това са последвали значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Ако деянието по предходните алинеи е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

(4) (Нова – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) За престъпление по предходните алинеи в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, наказанието е по ал. 1 и 2 – лишаване от свобода от три до десет години, а по ал. 3 – лишаване от свобода от три до дванадесет години, като в тези случаи съдът постановява и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.

  1. 2. Нарочно или не органите на  Специализирана прокуратура са пропуснали факта, че проектанските екипи и на двете сгради на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ са едни и същи, а собствениците на фирмите сключили договор за проектиране на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ с община Ямбол – „Богоев Консулт“ ЕООД (едноличен собственик МАРТИН ДИМИТРОВ БОГОЕВ – адрес на управление гр. София 1324 район р-н Люлин ж.к. ЛЮЛИН бл. 883 вх.Д ет.2 ап.113) и „ЕКСЕЛАНСЕНЕРЖИ“ ЕООД (едноличен собственик НОНКА ВАСИЛЕВА БОГОЕВА – адрес на управление гр. София 1324 район р-н Люлин ж.к. ЛЮЛИН бл. 883 вх.Д ет.2 ап.113) „случайно или не“ са съпрузи?! Първи те са уведомени за нарушенията по конструкцията и неспазване на проекта, но като изпълнители по договор не подават сигнал до община Ямбол, както е редно по договор – „Всяко отклонение от изготвения одобрен проект, трябва да бъде докладвано на Възложителя“. Като как така се е случило това? Кой и как ги е открил и поканил като фирми проектиращи в строителството (навярно кмета или двете зам.кметици) да подпишат договор с община Ямбол за проектиране и спазен ли е ЗОП(Закон за обществените поръчки) при подписване на договорите (колко договора за проектиране и на каква стойност сумарно е възложила община Ямбол за съответната календарна година и по кой критерий от ЗОП)?
  2. 3.      Проектанта по част конструкции инж. Боян Дерибеев не е подписвал декларация за съгласие за участие в процедурата за авторски надзор и не му е предлагана такава от собствениците на „Богоев Консулт“ ЕООД и „ЕКСЕЛАНСЕНЕРЖИ“ ЕООД. Те твърдят че са му изпращали покана за сключване на договор за авторски надзор, като и за това няма черно на бяло договори с тях, но по закона за авторските права той си остава автор на проекта! Кой го е подписал и има ли декларации за съгласие от него при провеждане на процедурата за сключване на договор за авторски надзор за ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ от „Богоев Консулт“ ЕООД и „ЕКСЕЛАНСЕНЕРЖИ“ ЕООД? Изискани ли са тези  декларации за съгласие от  Специализирана прокуратура? Общинската служителка Мария Паспалджиева-директор дирекция „Стратегии и програми“ на обща среща в община Ямбол е показала пред всички участващи декларация за съгласие в обществена поръчка на инж. Боян Дерибеев и за двата обекта с установен неположен от него подпис в тях от него! Това констатирано ли е от прокуратурата и представени ли и са тези декларации? Предявени ли са на инж. Боян Дерибеев за да потвърди или отхвърли истинността им? Не е вярно твърдението, че   инж. Боян Дерибеев има договорни отношения за изпълнение на авторски надзор с двете юридически лица фирма „Богоев Консулт“ ЕООД и „ЕКСЕЛАНСЕНЕРЖИ“ ЕООД. Мартин Богоев твърди, че е изпратил нотариална покана за сключване на договор за авторски надзор, но тези нотариални покани не са представени. Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) 1.„Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност“ (Чл. 162. (1) от ЗУТ). 2.„Автора на проекта има право да изпълнява авторски надзор на проектираната от него част „Конструктивна” при изпълнени условия на Чл. 162. От ЗУТ“. 3.„Автора на проекта може да прехвърли правата и да се откаже от авторски надзор само по взаимно съгласие и с нотариално заверени подписи при нотариус“ – това  инж. Боян Дерибеев е предложил юридически да се оформи, но му е отказано!!!
  3. 4.      Невярно е твърдението относно вписаните заповеди в заповедните книги, че са предприети мерки в установените срокове, защото те са пост фактум след сигнала за нарушения на изпълнените СМР, за което има само твърдения без фото-доказателства, няма представени проектни решения, по които да са изпълнени.  Има заповеди от строителния надзор към проектанта, без надзора да има това право – Чл.168. (4) от ЗУТ – „Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.“ На проектанта единствено може да му възлага проектиране управителя на „Богоев Консулт“ ЕООД и „ЕКСЕЛАНСЕНЕРЖИ“ ЕООД.
  4. 5.      Няма отговор защо Строителния надзор не е посещавал обектите по време на констатираните нарушения и не  изпълнил Чл.168. (5) от ЗУТ – „При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението“.
  5. 6.      Не е вярно твърдението в отказа да се образува наказателно производство, че е ангажимент и задължение на проектанта по част Коструктивна да даде проектни „решения, които да доведат до отстраняване на така констатираните проблеми в носещите конструкции на сградите“!Можел е да ги даде и е имал такива решения, но не са му възложени от фирмите Богоев консулт и Екселансенеджи. Ако разследващите се бяха запознали с техническите паспорти на сградите преди проектиране щяха да са наясно, че оттук нататък след като конструкциите на сградите са подложени на вандалски действия от страна на строителите единствения изход е възлагането на ново проектиране от Възложителя за негова сметка поради това, че инвеститорския контрол е негово задължение, за което проектиране да се издаде вписване в строителното разрешение на обекта, а не да се „предлагат съответни решения“!!! Оттук нататък отговорен за това, което се е случило на обекта според нас е кмета, защото е бил информиран с нарочно писмо от инж. Боян Дерибеев и за двата обекта(Вх.№ 2801-20918, Вх.№ 2801-20919 на община Ямбол), знаел е за наличието на техническите паспорти преди проектиране и е разполагал с пълния набор от специалисти, включително и общински служители, за да вземе адекватно и законосъобразно решение за поправяне на допуснатите сериозни щети по конструкциите на сградите – нещо, което видно от липсата на проектиране не е сторено! Много нелепо звучи констатацията и съгласяването с нея на прокурора от Специализирана прокуратура при положение, че става въпрос за ДЯ и ЦДГ и за заплаха на живота и здравето на децата, които ще бъдат в нея, че видите ли „нямало възможност за ново финансиране на такова проектиране“?! Все едно става дума за овце, а не за нашите на град Ямбол деца?!?!?!

Инж.Боян Дерибеев е предписал, както са действащите норми, инвеститора (община Ямбол) да възложи проект за укрепване на разрушената част на конструкцията, както и сградата като цяло ( както е по нормите), но тези задължителни законни действия не са предприети поради „липса на пари” т.е. живота на деца са няколкото хиляди лева проектански хонорар?! И са се съгласили, и са продължили, и са пренебрегнали задълженията си по закон??? Що за човек трябва да си за да постъпиш по този начин? Няма пари, няма да проектираме пък да става каквото …?!  Къде са били през цялото това време представителите на строителния надзор до констатирането на нарущенията по конструкцията на сградата от инж.Боян Дерибеев?

ЗУТ Чл. 168. (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:

1. законосъобразно започване на строежа;

2. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

3. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3; !!!

Никъде в документацията на двата строежа няма приложен снимков материал доказващ отстраняване на пораженията! Имаме информация за подписване на Актове образец 10 и 11 за спиране и възобновяване на строителството на обектите(има ѝ снимков материал как е работено при зимни условия). Какво е наложило тези действия, били ли са основателни причините за това и как това се е отразило в оферираните от строителите срокове за изпълнение на СМР и наложени ли им са санкции за просрочване на сроковете за СМР по сключените с тях договори с община Ямбол? Категорични сме в становището си, че кмета Георги Славов е трябвало да възложи изработването и одобряването на проект за укрепване на сградите и осигуряването им на земетръс след разрушаване на конструктивните елементи съгласно изискванията на Еврокод 8.3. и всички направени разходи за проектиране, включително допълнителните СМР, да са единствено и само за сметка на Изпълнителите на СМР солидарно с фирмите изпълняващи надзор в строителството, като преки виновници за възникването на тези разходи!!! Инж. Боян Дерибеев не е имал никакви задължения да представя проектни решения при положение, че няма никакви договорни взаимоотношения, единствено Възложителя в лицето на кмета Георги Славов може да въздейства като възложител на двете фирми Богоев консулт и Екселансенерджи те да му възложат проектни разработки, след допълнително възлагане и договор, но такова възлагане няма! Двете посещения на обектите от инж. Дерибеев за изпълнения на авторския надзор са били на добра воля в полза на община Ямбол за да не се спъва инвестициония процес. На работна среща на 31.10.2017г. в община Ямбол инж. Дерибеев правилно е заявил, че констатираните проблеми по двата строежа могат да се поправят с допълнително проектно решение, защото те са по вина на строителя и са извън обхвата на проекта и са допълнителна работа с допълнително възлагане. При всички констатирани нарушения инж. Дерибеев е поставен в незащитена позиция като проектант от фирмите Богоев консулт и Екселансенерджи, общинската администрация на община Ямбол, строителния надзор и строителя и за това заявява, че не желае да става съучастник в този вандалски сговор и желае да се оттегли от строителния процес, но това не се осъществява юридически с прехвърляне на авторски права. Не е истина, че след приключване на строителния процес и преди това инж. Дерибеев е поканен с писмо да подписва – протокол обр. 15 на 28.03.2018г. за ЦДГ „Свобода“, протокол обр. 15 на 10.05.2018г. за ДЯ „Слънчево детство“, няма никакъв документ, с който да се доказва, че инж. Дерибеев е поканен да подписва протоколи обр. 7, обр. 12, обр. 15. Според инж. Дерибеев всички протоколи са подписани незаконосъобразно от главния архитект на община Ямбол в нарушение на чл.5, ал. 3, от Наредба №3 от 2003г.  Според нас тук са налице обстоятелства и деяния по чл.219 от Наказателния кодекс (НК)

  1. 7.      От изготвеното обследване след приключване на строителството не става ясно какво е заданието на Възложителя община Ямбол към Изпълнителя на конструктивното обследване, къде са изпълнени ел.кабелите и това допустимо ли е по норми след като за тях са били прокопани канали в бетонната конструкция и така тя е била разрушена. Явно направеното обследване с възложител община Ямбол е без Техническо задание и е направено в грешна посока

– никъде в доклада не се споменава, че няма армировка, а в обследването се доказва само наличието ѝ и нищо повече;

– видно от снимковия материал към сигнала за проверка твърденията за отстояния на стремената в гредите са неверни;

– никъде няма изчислителни проверки за носимоспособност и устойчивост с якостни характеристики на отслабени сечения!!! – какво са правили и какво са доказвали с така изготвеното „обследване“???;

– обследването не е направено от лицензирана фирма по ЗУТ, защото няма приложени сертификати.

Съгласно ЗУТ Чл. 176в. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Обследването на строежите се извършва от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.

Даденото предписание за обследване да се сканира армировката не означава нищо! Това какво е сканиране и какво е конструктивно обследване след укрепването на разрушените конструктивни елементи за изготвянето на техническия паспорт знаят всички от МРРБ и ДНСК! Това да не разбират(бъркат), че сканиране за установяване дали има  и каква е геометрията на изкъртените стремена с обследване за установяване на сцеплението на тези стремена с бетона и дали отново гредите ще носят тангенциалните усилия не е безобидно, защото касае живота на децата. Колективната отговорност не може да оневини подписващите и проверяващите! Възложеното обследване е трябвало да отговори на съвсем други въпроси – възстановена ли е и как носимоспособността на всички конструктивни елементи!!! И не само това, а сградата след тези вандалски намеси е трябвало да се докаже, че отговаря вече на сега действащите норми за проектиране на сгради и съоръжения – нещо, което не е направено!!!

8. За чия сметка е било изготвено въпросното обследване? – Съгласно ЗУТ Чл.163(3) Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия!!! Според нас тук са налице обстоятелства и деяния по чл.282 от Наказателния кодекс (НК)

 Чл. 282. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6, или с пробация.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 1986 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици или е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6.

(3) (Нова – ДВ, бр. 89 от 1986 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) За особено тежки случаи по предходната алинея наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, като съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

(4) (Нова – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Наказанието по ал. 3 се налага и на длъжностно лице, което е извършило престъплението с участието на лице, посочено в чл. 142, ал. 2, точки 6 и 8.

9. При проверката от МРРБ са предписани „Обследване след нанесените повреди на конструкцията“, което много точно е нормирано в Еврокод 8.3 за да отговарят сградите на чл.169.ал.1.т.1. от ЗУТ и направата на техническия паспорт. Разрушаването на конструктивни елементи на сгради, които не отговарят на сега действащите норми (изкъртването на бетоновото покритие на стремената на носещите греди за прокарване под тях на гофрираните тръби за ел.кабели, с което са превърнали стоманобетоните греди на скелетната конструкция от стоманобетонни  в бетонови, от което гредите не могат да поемат тангенциалните и главните опънни напрежения и доказано със снимков материал) налагат проектиране на повредените конструктивни елементи, одобряването и приемането им. Освен това в Еврокод 8 се изисква осигуряване на целите сгради по Еврокод 8.1; 8.2; 8.3, което означава възлагане от община Ямбол на проектиране, строителство и всички процедури по законите на РБългария, за да отговорят сградите на Еврокод 8.1; 8.2; 8.3 и чл.169 ал.1 т.1 от ЗУТ.

Сканирането, което е възможно и направено от външната фирма не е обследване по смисъла на Еврокод  и ЗУТ. Сканирането е снимка за установяване наличието на изкъртените стремена, но не определя сцеплението на стремената с бетона за реализиране на съвместната работа на бетон и стомана. Сканирането не доказва, че бетоновото сечение на гредите (каквото е станало след изкъртването на стремената) е станало стоманобетонно  отново и че отново гредите ще могат да поемат тангенциалните и главните опъни напрежения. Обследването е това, което трябва да докаже достатъчната носеща способност на гредите на скелетната конструкция, като обследването е действие след изготвяне на проектите за укрепване на повредените конструктивни елементи, съответно  надлежно одобрени и приети изпълнените  видове работи. Нарушението на кмета е в това, че не е осигурил финансирането и възлагането след АКТ 10 на тези задължителни процедури – да се възложи проектиране и изпълни укрепване на цялата сграда по сега действащите норми на земетръс (Еврокод 8.3)

Не може в заповедната книга да се предписва „Запълване с разтвор?! – Как?  Какъв? По каква технология?“ и по този начин да възстановява конструкцията, а само със съответен проект одобрен по съответния ред и приемане  в последствие на съответните видове строителни работи. Това са нормите при предписано в предварителните обследвания, че не може да се засягат конструктивни елементи и да се разрушава зидарията- установено от проверката на МРРБ, че е неустойчива „липса на пространствена коравина на зидовете. Съществува реална опасност от самосрутване – етажи 1, 2-оси 3,4,5”

Освен това:

–   „ На срещата на 31.10.2017г. в сградата на община Ямбол конструктора (инж.Боян Дерибеев) е заявил пред служители на общината, че констатираните проблеми ще се решат с извършването на ново проектиране”, защото е извън обхвата на проекта и пораженията върху конструкцията са по вина на строителя;

–  „ В последствие на двата строежа е извършена проверка от МРРБ и на същата е съставен протокол. В протокола е дадено предписание да се възложи обследване на двете сгради“!!! Не е възможно проверяващите от МРРБ да не знаят какво се съдържа като обем и съдържание по нормите на ЗУТ, когато са предписали да се извърши обседване. Това със сугурност не е сканиране, защото с конструктивното обследване следва да се докаже носещата способност на разрушените конструктивни елементи!!!

Инж.Боян Дерибеев не е следвало (както е и постъпил) да „ представи указания”, защото по норми, а така е и написал, че следва с проект да се отстранят повредите на конструкцията, а не с указания от когото и да е в заповедната книга – Еврокод 8.1; 8.2; 8.3 и ЗУТ чл. 169 ал.1 т.1

Пропуск на Специализирана прокуратура е и това, че препис на постановление Изх.№ Пр.Пр.№957/2018 г. от 13.11.2018 г. на Специализирана прокуратура на Р.България за отказ да се образува наказателно производство е изпратен само до ИК“Да спасим град Ямбол от кмета“, а е било редно такъв да се изпрати и на авторите на сигнала за проверка, а именно  инж. Боян Дерибеев и КИИП София! Във въпросното  постановление Изх.№ Пр.Пр.№957/2018 г. от 13.11.2018 г. на Специализирана прокуратура на Р.България за отказ да се образува наказателно производство липсва текст указващ какво е решението(окончателно или не) и подлежи ли то на обжалване и пред коя инстанция, което може би цели да вкара в заблуждение подателите на сигнала за проверка и те да не се възползват от правото си да го жалят!!!

От всичко казано до тук става ясно, че направените изводи в постановление Изх.№ Пр.Пр.№957/2018 г. от 13.11.2018 г. на Специализирана прокуратура на Р.България за отказ да се образува наказателно производство срещу кмета са несъстоятелни, незаконосъобразни, противоречащи на обективната истина и следва да бъдат отхвърлени. Напротив – налице са данни за осъществен престъпен състав по Чл.282 и Чл.219 от НК и следва преписката да бъде преразгледана, като бъдат взети под внимание всички посочени стари и нови обстоятелства.

            С уважение:

                                    инж.Александър Петров – ПГС конструкции, проектант с пълна проектанска правоспособност от КИИП

                                   Борислав Пехливанов – дипломиран икономист

инж.Каньо Канев – Електро инженер

                                   старши асистент инж.Иван Кърцъков-ПГС конструкции

                                   Красимир Стойчев

Жул Рафаел Калдерон

About the Author :

Leave a reply