ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото от Националния статистически институт наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността 

По данни от изследването, през 2015 г., в област Ямбол линията на бедност е 333лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 17.7% от населението на областта (табл. 1).

1. Основни индикатори за бедност в област Ямбол 

Година на провеждане на изследването

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Референтна година за дохода

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Линия на бедност – средномесечен размер – лв.

230.1

248.0

256.0

254.0

352.9

332.7

Относителен дял на бедните – % от населението

21.1

24.4

16.9

15.3

28.8

17.7

Относителен дял на бедните преди получаване на социалните трансфери – % от населението

48.9

45.2

42.4

43.7

49.4

41.6

Относителен дял на бедните преди получаване на социалните трансфери, с включени пенсии – % от населението

28.1

34.8

20.3

19.2

30.5

18.3

Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от населението (S80/20)

6.6

5.9

6.8[1]

5.91

6.91

4.01

Неравенство в разпределението на дохода /Коефициент на Джини[2]/

33.3

31.3

35.5

29.9

35.5

25.8

 

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта намалява с5.7%,при увеличение 0.6% общо за страната, а относителният дял на бедното население в областта намалява с 11.1 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 13.8%, а при жените – 21.5%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 7.7 процентни пункта при 3.8 процентни пункта за страната (мъже – 20.0% и жени – 23.8%). В сравнение с 2014 г. в област Ямбол делът на бедност при жените намалява с 8.5 процентни пункта, а при мъжете – с 13.9.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2015 г. в област Ямбол показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 17.7% до 18.3%, или с 0.6 процентни пункта.Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 41.6%, или с 23.9 процентни пункта.

През 2015 г. най-висок размер на линия на бедност има област София (столица) – 504 лв., с равнище на бедност 21.1%, а с най-нисък размер на линията на бедност е област Кърджали – 189 лв., където равнището на бедност е 22.5%. През 2015 г. област Ямбол се нарежда на 7-мо място по размер на линия на бедност сред останалите области в страната – с 333 лв., докато през 2014 г. тя е била на 3-то – с 353 лева (фиг.1).

098777


About the Author :

Leave a reply