Инвестиционно предложение на “Химиндъстрийс” ООД

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС,  “Химиндъстрийс” ООД, уведомява за инвестицонно предложение за: „Извършване на дейности по съхранение, кондициониране, възстановяване/регенериране на разтворители и др. отпадъчни химични органични вещества с висока на чистота“, в недвижим имот със застроена в него сграда, идентификационен номер 87374.515.20.15, по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в северозападната част на УПИ I, кв. 333, по плана на промишлена зона гр. Ямбол.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ- Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. Стара Планина № 2

07.12.2020 г.

About the Author :

Leave a reply