ИК „Да спасим град Ямбол от кмета“ със сигнал до Сметна палата и Агенция за държавна финансова инспекция

До Сметна палата на РБ

                 г-н Цветан Цветков

                 До АДФИ

                 г-н Георги Начев

                 гр.София

                  До медиите

 

СИГНАЛ

за проверка

от

  ИК „Да спасим град Ямбол от кмета“

Уважаеми г-н Цветков,

Уважаеми г-н Начев,

До нас достигна информация, че в момента ваши служители – и на Сметна палата и на АДФИ са на проверка в община Ямбол. Позволяваме си да отправим този сигнал за проверка до Вас поради това, че сме силно обезпокоени от случващото се в община Ямбол и по специално с план сметката  на общината за 2017 г. и с незаконната такса смет, която те сами си отмениха, както и за изпълнението или по-точно неизпълнението на тъй наречения ВОДЕН ЦИКЪЛ НА гр.ЯМБОЛ.

Ето фактите, които изплуват един по един в общественото пространство.

Накратко хронологията (информацията изцяло е от сайта на община Ямбол и Агенцията за Обществени Поръчки):

 1. На 02.03.2016 г. в качеството си на Възложител Илиана Василева Бицова на длъжност заместник кмет на община, упълномощена със заповед № РД/02-00985 от 22.12.2015 г. Подписва РЕШЕНИЕ Номер: РД/02-00145 от 02.03.2016 г. за откриване на процедура по ЗОП(Закон за обществените поръчки) с предмет „ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА гр.Ямбол”, КАТО ОДОБРЯВА обявлението и документацията за участие!!!

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=717797&newver=2

Обявление за обществената поръчка на прогнозна стойност 6 300 000 лв без ДДС за срок от три години и средства, които към момента не са гласувани от ОбСъвет !!!

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717798

 1. Със заповед за комисия по ЗОП(Закон за обществените поръчки) за разглеждане и оценка на офертите за председател е назначена Данка Камбарева – директор дирекция „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“ – Дирекция пряко отговорна за ежемесечното възлагане и отчитане на дейностите по ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ и на ИЗВОЗВАНЕТО, СЕПАРИРАНЕТО И ДЕПОНИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ДЕПОТО и е напълно наясно с единичните цени плащани до момента преди въпросната обществена поръчка!!!

http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%203.pdf

 1. Протоколите(4 броя) от работата на комисията заедно с цялата документация са връчени на зам. кмета Красимира Петрова на 30.05.2016 г.

http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%204.pdf

 1. На 31.05.2016 зам. кмета Красимира Петрова подписва РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ !!!

http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(7).pdf

 1. На 23.06.2016 зам.кмета Илиана Бицова подписва договор за обявената по рано от нея обществена поръчка

http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%E2%84%96%208%20%D0%BE%D1%82%2023.06.2016%20%D0%B3..pdf

 1. Без да са спазени законовите процедури, кмета на общината входира на 21.12.2016 г. предложение до ОбС за одобряване на план сметка и определяне на такса битови отпадъци за 2017г. с новите неколкократно по високи единични цени на различните видове дейности

http://yambol.bg/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/os/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2029.12.2016/t.1_15.pdf

http://dox.abv.bg/files/listtree

 1. Общинските съветници са „спешени“ да обсъждат предложението  на Постоянни комисии без предварително да са се запознали подробно с него и на сесията на 29.12,2016 то е гласувано, като кмета доста напоително защитава план-сметката с новите високи ед. цени (видно от протокола от сесията) !!!

http://www.yambol.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/Protokol_%D0%A5V_29.12.16.htm

 1. Незаконното въпросно решение бе атакувано в съда и се заведоха дела.
 1. На 13.03.2017г. Кмета входира ново предложение (С МОТИВИ НЕКОРЕСПОНДИРАЩИ СЪС ЗАКОНИТЕ) ЗА ОТМЯНА НА ГОРНОТО РЕШЕНИЕ, КОЕТО ТАКА ПЛАМЕННО ЗАЩИТАВАШЕ НА СЕСИЯТА НА 29.12.2016, НО САМО В ЧАСТТА КАСАЕЩА УВЕЛИЧЕНИТЕ ПРОМИЛИ ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ КАСАЕЩИ ТАКСА СМЕТ, БЕЗ ДА СЕ ПРОМЕНЯ ПЛАН СМЕТКАТА, НОВИТЕ ЗАВИШЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И БЕЗ ДА СЕ ПРОМЕНЯ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2017г.?! СПОРЕН Е ВЪПРОСА ДОКОЛКО ТОВА Е В НАРУШЕНИЕ НА чл.68 от ЗМДТ. В последствие ВАС на РБ със свое ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3964 от 30.03.2017 постанови, че ПЛАН-СМЕТКАТА Е ЕДИННА И НЕДЕЛИМА И НЕ МОЖЕ ДА СЕ КОРИГИРАТ ОТДЕЛНИ НЕЙНИ ЕЛЕМЕНТИ КАТО С ТОВА СЕ НАРУШАВА БАЛАНСА И !!!

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/2d2eb8bdbca2a43ec22580ed00443309?OpenDocument
Нормално възникващите въпроси:

– Защо е обявена обществена поръчка с прогнозна стойност (Стойност, без да се включва ДДС – 6 300 000 BGN) – много по голяма от приеманите и гласувани в ОбС Ямбол План сметки в предходните години И БЕЗ ДА ИМА ГЛАСУВАНИ СРЕДСТВА В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ В ТАКИВА РАЗМЕРИ???

–                   ЗАЩО ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА КОМИСИЯТА НЕ Е ПРЕДЛОЖИЛА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПОРАДИ ЛИПСА НА ФИНАНСОВ РЕСУРС, ПОРАДИ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПО ВИСОКИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – ТОВА ВЕДНАГА ВОДИ, КАКТО СЕ ВИДЯ ОТ ПРИЕТАТА ВПОСЛЕДСТВИЕ ПЛАН СМЕТКА ЗА 2017 г., ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЕСТЕСТВЕНО ДО ПОНИЖАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА ПРИ ЗАВИШЕНИ ТАКСИ – ОБРАТНО НА ТОВА, КОЕТО ТВЪРДИ КМЕТА В МОТИВИТЕ СИ!!!

–                   ИЗВЪРШЕНИ ЛИ СА ОТ ОБЩИНАТА ВСИЧКИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ СТЪПКИ ПРЕДИ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ОБЯВЯВАНЕ НА ТЪРГА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕЗИ УСЛУГИ??? ТОВА Е „ТАКСА СМЕТ“ И КАТО ТАКАВА („ТАКСА“) ТЯ ТРЯБВА ДА Е НА СЕБЕСТОЙНОСТ НА УСЛУГАТА!!!, А НЕ С ДВУ ДО ЧЕТИРИКРАТНО ПО ВИСОКИ ЦЕНИ ОТ ПРЕДХОДНИТЕ – ИЗЛИЗА, ЧЕ ТЕЗИ, КОИТО СА „ЧИСТИЛИ“ ПРЕДИ ТОВА СА САМАРЯНИ?!?!?!

Ето единичните цени в план сметката за 2017 г.

 1. ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ(27 000 тона)

от 22.13 лв/тон (стара цена) на 29.63 лв/тон

 1. РЪЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ /дка/

от 6.33 лв (стара цена) на 9.42 лв

НАМАЛЕНИЕ НА ПЛОЩИТЕ ОТ 120 000 дка на 100 000 дка

 1. АВТОМЕТЕНЕ С МАШИНА НА ПЪТНО ПЛАТНО /18 000 дка/

от 3.70 лв (стара цена) на 12.45 лв

 1. МИЕНЕ С АВТОЦИСТЕРНА НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ – 600 дка

от 31.30 лв (стара цена) на 75.44 лв

 1. СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ШУМА ОТ ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДО ДЕПО /дка/

от 21.01 лв (стара цена) на 36.90 лв

намаление на обслужваните площи от 1500 на 1000 дка

 1. ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И ТЕРЕНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЗВАНЕ /тон/

НАМАЛЕНИЕ ОТ 5 500 ТОНА на 3 500 ТОНА !!!

от 36.57 лв/тон (стара цена) на 32.01 лв/тон
ЗОП дава възможност на Възложителя да прекрати при определени условия дадена обществена поръчка:

Чл. 39. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:


3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
….
(2) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:


(изм. и доп. – ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а или само една оферта или проект отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

Участниците са били двама. Единия са го отстранили!(А дали е правилно отстранен??? А какви са били условията на тръжната документация – дали не са били дискриминационни???) В такъв случай не е имало никакъв проблем да я прекратят по ЧЛ.39 (2) т.2!!!
– ЗАЩО НЕ СА ГО НАПРАВИЛИ???

– КАК ТОЧНО И ПО КАКВИ КРИТЕРИИ Е ОТСТРАНЕН ДРУГИЯ УЧАСТНИК???
Друг „елемент” от План-сметката – ПРИНУЖДАВАТ НИ ДА ПЛАЩАМЕ ЗА ИЗВОЗВАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА Инфилтрата от депото?!

В ОДОБРЕНИЯ ПРОЕКТ ТАКАВА ТЕХНОЛОГИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПОТО НЯМА!!! ИНФИЛТРАТА СЕ ВРЪЩА С ПОМПИ В ТЯЛОТО НА ДЕПОТО – И ПАК, И ПАК, И ПАК, … – ТОВА Е ЗАЛОЖЕНО И В ЧЛ.1 (1) т.4 ОТ ДОГОВОРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ДЕПОТО С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ !!!

http://www.yambol.bg/uploads/procurements/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B8.pdf  (стр.27 от линка)

„ЧЛ.1 (1) т.4 …, периодично почистване на ретензионния басейн от наноси и поддържане на електрическите помпи в изправност, дренажната и оросителната системи.“

ИЗВАДКИ ОТ МОТИВИТЕ ПО ДВЕТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ЯМБОЛ:

„ДЕЙНОСТ „ИЗТОЧВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ИНФИЛТРАТ ДО РЕТЕНЗИОНЕН БАСЕЙН??? ЧЕ РЕТЕНЗИОНИЯ БАСЕЙН Е ПОД ДИГАТА НА ДЕПОТО!!! КАКВО ИЗТОЧВАНЕ, КАКВО ТРАНСПОРТИРАНЕ??? И ЗА ТОВА – 86 400 ЛВ ???

ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ИНФИЛТРАТ В ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ??? ПО ПРОЕКТ ИНФИЛТРАТА ТРЯБВА ДА СЕ ВРЪЩА В ТЯЛОТО НА КЛЕТКАТА!!! И това само за 38 208 лв???

Има ли избран вече нов Изпълнител, който да вози „ИНФИЛТРАТА” и къде ще го вози? ИНФИЛТРАТ ЗА ВОЗЕНЕ, КОЙТО НЕ ТРЯБВА ДА ГО ИМА, ЗАЩОТО ПО ПРОЕКТ И ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКОВА ЖИВОТНО НЯМА И РАЗХОДИ ЗА ТОВА НЕ ТРЯБВА ДА ИМА!!! САМО ЗА ЕЛ ТОК ЗА ПОМПИТЕ Е НОРМАЛНО ДА СА РАЗХОДИТЕ И ТЕ СА ЗА СМЕТКА НА ОПЕРАТОРА НЕ ДЕПОТО!!!

Защо и кой не е потърсил отговорност на виновните ЧИСТО НОВОТО НИ ДЕПО ДА Е В ТАКОВА СЪСТОЯНИЕ???

Дали няма някакви нерегламентирани финансови потоци от фирмите Изпълнителки по договорите за честотата и депонирането на отпадъците на депото към бивши фирми на някои от управляващите ЗА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ЩЕДРИТЕ ДОГОВОРИ?!

ВСЕ ВЪПРОСИ, НА КОИТО НАДАЛИ МОГАТ ДА ДАДАТ РАЗУМЕН ОТГОВОР.

Колкото до  тъй наречения ВОДЕН ЦИКЪЛ НА гр.ЯМБОЛ от публикувана вчера статия в Ямболсвят научихме, че въпросния договор е предсрочно прекратен?! Да, но според РОП на АОП се оказва, че той е обявен с дата 09.10.2017, а фактическата дата на прекратяване е 26.05.2017, или не е спазен срока по Чл. 185. от ЗОП – Възложителят изпраща до РОП и публикува на профила на купувача обявление по образец в срок 30 дни от:

            3. приключване на договора – за изпълнение на договора или за предсрочното му прекратяване.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=809007&newver=2

            От изнесеното става ясно, че почти пет месеца след прекратяването му ръководството на общината крие информация от гражданите за това – защо ли? Кое е толкова притеснително? Или за да се заметат следите?

            Нормалните въпроси към гореописаното са:

–                                Кой е нарушил ЗОП като не е спазил разпоредбите на  Чл. 185. от ЗОП?

–                                Какви действия са предприети от страна на кмета за установената по договора неустойка?

–                                Какви действия до момента е предприел кмета относно рестартиране на процедурите по избор на Надзор в строителството и на Строител на въпросния обект, защото той е финансиран със средства на ЕС и ако не бъдат постигнати целите на проекта в договорените срокове ОБЩИНАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ САНКЦИОНИРАНА С ЦЯЛАТА СУМА НА ИЗВЪРШЕНОТО ДО МОМЕНТА  – ОКОЛО 70 000 000 ЛЕВА – СЕДЕМДЕСЕТ МИЛИОНА ЛЕВА???

Това последното е толкова важно, че изключва отправянето на всякакви други въпроси.

                                                           С уважение:

                                                                                             Александър Петров …………………………..

                                                                                              Борислав Пехливанов…………………………

                                                                                              Каньо Канев……………………………………….

                                                                                               Иван Кърцъков……………………………………

                                                                                              Недко Попов……………………………………….

                                                                                              Красимир Стойчев………………………………

                                                                                              Димитър Иванов………………………………….

                                                                                                  Рафаел Калдерон…………………………………

About the Author :