Изследване на образователната мобилност в Ямболска област

ТСБВ периода 20 октомври – 28 ноември 2014 г. на територията на цялата страна Националният статистически институт чрез териториалните статистически бюра ще проведе изследване на образователната мобилност.

Основната цел на наблюдението е пилотно събиране на данни през 2014 г. за младежката образователна мобилност чрез изследване на домакинствата. Ще бъде използван хармонизиран  въпросник, който ще осигури международна съпоставимост на получените резултати за страните от Европейския съюз.

Обект на наблюдение са всички членове на включените в извадката домакинства на възраст 18 – 34 навършени години, като с тях ще се осъществят персонални интервюта.

Образователната мобилност се дефинира като физическо преминаване на националните граници между страна на произход и страна на дестинация с цел последващо участие в дейности, свързани с образованието на отделното лице – придобиване на цялостно образователно ниво (дипломна мобилност) или участие в обучение за определен период от време (кредитна мобилност).

Изследването в област Ямбол ще обхване 340 домакинства от 10 населени места. В регионалната извадка за областта попадат 3 града – Елхово, Стралджа и Ямбол, както и селата Гранитово, Кабиле, Козарево, Кукорево, Окоп, Роза и Трънково.

В област Ямбол изследването на образователната мобилност ще се осъществи от анкетьори, които са служители на Териториално статистическо бюро – Ямбол. При посещенията си в домакинствата те ще се легитимират със служебни карти.

Повече информация за методологията и организацията на наблюдението „Изследване на образователната мобилност” може да бъде получена от ТСБ – Ямбол, телефон: (046) 686 335.

About the Author :