Изследване на доходите и условията на живот

14912236026f718687a352b649b9e4312d76b6a6e0В периода март – май 2018 г. Националният статистически институт провежда чрез териториалните статистически бюра в страната наблюдението „Статистика на доходите и условията на живот”. Изследването се прави паралелно във всички държави – членки на ЕС с обща методология и инструментариум и има за цел да установи доходите на домакинствата и условията на живот. Тези данни са основен източник на информация за сравнителен анализ на бедността и социалната изолация за всички европейски страни.

За целите на проучването е формирана шестгодишна ротационна извадка от около 8 600 домакинства от цялата страна. Всяка година се подменя една четвърт от първоначално избраните домакинства, като целта на повтарящото се наблюдение дава възможност за оценка на моментното състояние на домакинството, както и за проследяване на настъпилите през годините промени в доходите и социалния статус. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години.

В периода март – май 2018 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро – Югоизток.

Съгласно Закона за статистиката получените при анкетирането данни представляват служебна тайна и могат да се използват само за статистически цели.

Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Населените места на територията на област Ямбол, в които ще се анкетират определени домакинства са следните:

Община Болярово – с. Попово;

Община Елхово – гр. Елхово и селата: Изгрев и Лесово;

Община Стралджа – гр. Стралджа и селата: Зимница и Лозенец;

Община Тунджа – селата: Безмер, Бояджик, Голям Манастир, Кукорево, Победа, Роза, Търнава и Ханово;

Община Ямбол – гр. Ямбол.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Статистика на доходите и условията на живот” може да се намери в сайта на НСИ в рубриката „Статистически данни”, подрубрика „Социално включване и условия на живот”.

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството при представянето на страната ни в Европейската общност!

About the Author :