Изработен е проект за изменение на подробен устройствен план на Ружица

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 91-00- 996  /19.07.2016  г.

Община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че  е   изработен  Проект за  изменение  ПУП-ПР  за  ПИ с идентификатор  63272.501.53, идентичен с УПИ І-324, кв.259 по ПУП  с.Ружица, община Болярово.

Проекта се намира в отдел УСТУ при община Болярово.

Заитересуваните лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението могат да разгледат проекта и направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 

About the Author :