Изпомпаха 300 тона замърсени води от депото

DSC07372Причините за събирането на замърсени води край регионалното депо са няколко, съобщи зам.-кметът на община „Тунджа” Ели Василева след работната среща по проблема. Тя обясни, че група от експерти са обследвали района. Те са установили, че една част от водите са от старото рекултивирано сметище, друга част са от новоизградената клетка. Тези инфилтрати по отводнителни канали се събират в един рецензионен басейн и цяла зима единият канал, който е отвеждал тези води от старото депо е бил запушен и това „затапване” е събрало доста голямо количество отпадни води. Като допълнение на това наблизо е намерено и изворче, което от дъждовете и високите подпочвени води допринася за увеличаване на водите. Община Ямбол с цистерни са изпомпали 300 тона инфилтратна вода и са я закарали в Пречиствателната станция на „Ямболен”.

В момента водотокът е с много нисък дебит и регулярно се помпи. Според Ели Василева на срещата е било съобщено, че вече няма такава опасност. Предписанието на РИОСВ Стара Загора е да се намери причината. Едната препоръка е била да се прави пречиствателна станция за водите, но отново ще има група от експерти, която да прецени колко е скъпо и колко е ефективно и дали няма да е по-икономично изпомпването да става с цистерни. Освен това по схемата на регионалното депо водите, които се събират в рецензионните басейни са необходими за да се оросяват клетките и трябва да стане един затворен процес.

По отношиение на извора предписанието на РИОСВ – Стара Загора е водата да се хване и да се отведе, но тепърва геоложки проучвания щели даустановяват дали има извор.

Официалното съобщение от РИОСВ за резултатите от взетите проби и умрялата риба гласи: „Готови са резултатите от лабораторния анализ на водните проби, взети при извършената контролна проверка  по сигнал за замърсяване на водите на отводнителен канал в землището на с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол на 3 март. т.г.

Резултатите от извършения физико-химичен анализ показват превишения на изследваните показатели общ азот, общ фосфор и електропроводимост.  В най – близката до Регионалното депо за отпадъци точка на пробовземане е установено и превишение по показател химична потребност от кислород.

Вероятната причина за регистрираните превишения по изследваните показатели е в дефектирал участък от оборотната система за инфилтратни води на депото.

Последната, четвърта водна проба, взета от напоителен канал в землището на село Кабиле, представляващ разширен участък и обособен като малко стопанство за отглеждане на риба, отчита и ниско съдържание на разтворен кислород, който в съчетание със слабия повърхностен отток на водата са причина за наблюдаваните умрели риби.

С цел възстановяване на нормалния експлоатационен режим на съоръжението, РИОСВ – Стара Загора издаде предписание на кмета на община Ямбол за предприемане на незабавни мерки за отстраняване на появилия се дефект, тъй като в момента обектът е в период на съобщаване на дефекти”.

 

About the Author :