Изнесени приемни на Областния информационен център

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 21 юли 2015 г. пред офиса на ОИЦ-Ямбол на ул. „Търговска“ № 34, екипът на Областен информационен център – Ямбол проведе две изнесени приемни за представяне на процедурите „Активни“ и „Ново работно място“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Схемата „Ново работно място 2015″ предоставя възможност на фирмите да разкриват нови работни места за безработни и неактивни лица, както и да се комбинират мерки за обучения, включително и на работното място.

Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAМинималният размер на Безвъзмездната финансова помощ (БФП) за индивидуален проект е 50 000 лeва, а максималният ‒ 391 166 лева.

Целева група са безработни и неактивни лица – безработни с ниска степен на образование, продължително безработни и неактивни лица; безработни или неактивни лица с увреждания; безработни лица на възраст над 54 г. и безработни младежи до 29 г. включително.

Сред допустимите за финансиране дейности са:

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA•          Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – задължителна дейност; предоставяне на професионално обучение и обучение по ключови компетентности: „Общуване на чужди езици” и „Дигитална компетентност”; закупуване на оборудване, обзавеждане, дълготрайни нематериални активи (ДНА) и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места; оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост.

•          Осигуряване на наставник за хората с увреждания, който да отговаря за до 7 представители на целевата група.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДопустими разходи по схемата: за персонал; за услуги; за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства; за оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, в т.ч. и разходи за оборудване на работни места за хора с увреждания – до 30%; разходи за текущ ремонт на помещенията, в които ще се адаптират нови работни места за хора с увреждания – до 10% от преките допустими разходи.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAКрайният срок за подаване на проектните предложения по схемата е 14 септември 2015 г.

Възможните кандидати по схемата „Активни” са неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за професионално обучение; социални партньори, общини или райони на общини и работодатели.

Целева група са икономически неактивни младежи на възраст от 15 до 29 години, които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”.

Допустими дейности по схемата:

•          Идентифициране на целевата група и активиране за включването ú на пазара на труда с информационни кампании и събития, трудови борси, индивидуална работа с идентифицираните лица, професионално ориентиране, психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда, осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа и др.;

•          Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа;

•          Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност.

Допустими разходи: за персонал; за материали и консумативи; за услуги, както и непреки разходи по проекта.

Минималният праг за индивидуален проект е 200 000 лева, а максималният ‒ 391 600 лева.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 31 август 2015 г.

Проектните предложения и по двете процедури се подават само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), на адрес ‒ https://eumis2020.government.bg . 

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

About the Author :