ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

През 2014 г. в област Ямбол са издадени 24 книги с тираж 4.0 хил. и 4 брошури.

В сравнение с 2013 г. броят на издадените заглавия на книги намалява със 17.2%, а средният тираж намалява с 14.4 процентни пункта. Броят на издадените заглавия на брошури се увеличава с 33.3%. (фиг. 1).

Фиг. 1. Издадени книги и брошури и среден тираж на една книга и брошура през периода 2007 – 2014 година в област Ямбол

Izd

В област Ямбол относителният дял на броя на книгите и брошурите е по 0.4% спрямо общия брой за страната.
През 2014 г. са издадени 4 регионални вестника с годишен тираж 160.0 хиляди. Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната относителният дял на област Ямбол е 0.8%. Спрямо предходната година годишният тираж на вестниците намалява с 22.0%.

About the Author :