Издателска дейност в област Ямбол през 2013 година

През 2013 г. в област Ямбол са издадени 29 книги с тираж 9.0 хил. и 3 брошури с тираж 1.0 хил. броя.
В сравнение с 2012 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 14.7%, докато средният тираж нараства с 1.6 процентни пункта. Броят на издадените заглавия на брошури намалява с 62.5%, а спрямо 2012 г. средния тираж намалява с 4.2 процентни пункта (фиг. 1).

Фиг. 1. Издадени книги и брошури и среден тираж на една книга и брошура
през периода 2006 – 2013 година в област Ямбол

sn

В област Ямбол относителният дял на броя на книгите е 0.5% спрямо общия брой за страната, а на брошурите – 0.3%.

През 2013 г. са издадени 4 регионални вестника с годишен тираж 205.0 хиляди. Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната относителният дял на област Ямбол е 0.8%. Спрямо предходната година годишният тираж на вестниците намалява с 39.0%.

Методологични бележки

Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на НСИ от Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” (всички депозирани издания за годината).

В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено предназначение, с временен и рекламен характер, с тираж по-малък от 100 екземпляра и обем по-малък от четири страници.
Брошура е непериодично печатно издание с най-малко пет, но с не повече от 48 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.
Книга е непериодично излизащ печатен документ с най-малко 49 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.
Заглавие – дума или съвкупност от думи, отбелязани обикновено върху документа, за да може да се използват за неговото идентифициране и често (но невинаги) го отличават от други документи.
Тираж е общият брой на екземплярите, отпечатани от едно заглавие.
Вестник е листово издание, което съдържа новини за текущи събития, предизвикващи специален или общ интерес, отделните части на който са регистрирани хронологически или в числа, и обикновено излиза поне един път в седмицата.
Годишен тираж на периодичното издание е общото количество на екземплярите на всички излизания на едно заглавие за една година.
Повече информация и данни за издателската дейност могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Култура/.

About the Author :