Издадени са по-малко разрешения за строеж

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с тридесет и едно жилища в тях и 3 649 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 20 други сгради с 10 382 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 11.8%, общата им застроена площ – със 17.2%, докато жилищата в тях се увеличават с 24.0%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради намалява с 25.9%, а тяхната РЗП – с 47.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 50.0%, жилищата в тях – над два пъти, а общата им застроена площ – с 66.1%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради се увеличава със 17.6%, а тяхната РЗП – с 55.7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 357, Пловдив – 352, София – 170, Варна – 157, и Бургас – 151. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 212, Пловдив – 3 010, Варна – 1 332, Бургас – 562, и Стара Загора – 378.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 12 жилищни сгради с 32 жилища в тях и с 4 230 кв. м обща застроена площ и на 12 други сгради с 4 305 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 25.0%, докато жилищата в тях се увеличават с 10.3%, а общата им застроена площ – с 20.1%. Броят на започнатите други сгради регистрира намаление с 25.0%, а тяхната РЗП – с 47.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 9.1%, докато жилищата в тях намаляват със 17.9%, а разгънатата им застроена площ – с 14.4%. Започнатите други видове сгради намаляват с 14.3%, а общата им застроена площ – с 37.4%.

 

 

 

About the Author :