Извънредно заседание на Общински съвет – Болярово

IMGP0227На 5 май 2016 година Общински съвет – Болярово проведе деветото си /извънредно/ заседание.

На него общинските съветници разгледаха и обсъдиха докладна записка относно отдаване по аренда на земеделска земя – общинска собственост в землищата на с. Воден и с. Мамарчево. След разискване и дискусии, общинските съветници взеха решение да се обяви публичен търг за отдаване под аренда за срок от двадесет години на земеделската земя –частна общинска собственост единствено в землището на село Воден.

IMGP0228Молбата за наемане под аренда е от фирма „КАЛЕМ АГРО” ЕООД – София за създаване на трайни насаждения. Отдаването под аренда е при следните условия: до една година от подписването на договора да се риголва земята; до три години от риголването да се създадат трайните насаждания; право да участват имат юридически лица с назначени минимум пет служители на трудов договор към датата на обявяването на търга; арендаторът да наема работници от община Болярово; на основание чл. 3 от Закона за арендата в земеделието задължава кмета на общината да издаде заповед за спечелил търга и сключи договор със спечелилите търга; на основание чл. 44, ал. 1, т.18 от ЗМСМА кметът на общината да изпрати на Общинския съвет индивидуалните административни актове (заповедта на кмета и договора) в изпълнения на решенията в тридневен срок.

IMGP0229По втора точка – изказвания, питания, становища и предложения на гражданите – общинският съветник Красимир Григоров постави някои въпроси на граждани, обърнали се към него с проблеми. Бяха обсъдени и други проблемни въпроси, поставени от граждани, на които ще бъдат дадени отговори в последствие.

IMGP0230

About the Author :