Извънредно заседание на Общинската епизоотична комисия – Болярово

IMGP5047На 12 септември 2017 г. се проведе извънредно заседание на епизоотичната комисия при община Болярово, област Ямбол. То бе във връзка със Заповед № РД011-1830/04.09. 2017 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. А причината за тази заповед е постъпилият трети доклад за сериозни проблеми във връзка с хуманното отношение към животните на пазарите за животни в България по наблюдения, извършени от организацията „Анималс Ейнджълс“ през м. юли 2017 г.

Заседанието откри председателят на комисията –  Нина Терзиева (заместник-кмет на община Болярово). Тя запозна присъстващите членове с повода за извънредното заседание и с дневния ред, по който то ще протече: 1. Изисквания към регламентирани пазари за животни: хуманно отношение към животните на пазарите; 2. Организация на проверки на всички регламентирани и нерегламентирани пазари, съвместно с общините и представители на МВР, на които да се изготви план за съвместна работа и график за проверка на всички пазари до 20.09. 2017 г.; 3. Набелязване на мерки и решения на проведените епизоотични комисии и се изпратят подробни доклади до изпълнителния директор на БАБХ.

 НинаТерзиева даде думата на д-р Вълко Вълков – официален ветеринарен лекар на община Болярово и зам. председател на комисията за разяснение на повече подробности. Реално в община Болярово няма регламентиран пазар за животни. Организацията „Анималс Ейнджълс“ е сигнализирала на европейската комисия за установеното при извършените проверки през месец юли 2017 г. За съжаление в България има още много какво да се желае във връзка с хуманното отношение към животните. Спазване на транспортните практики, съгласно Приложение І, Глава ІІІ на Регламент /ЕО/ №1/2005: при транспорта  животните не трябва да бъдат връзвани за рогата, халките за нос, нито да бъдат със завързани крака. На телетата не трябва да се слагат намордници. Домашните еднокопитни животни, по-възрастни от осем месеца, трябва да носят оглавници по време на транспортирането, с изключение на необяздените коне. Да се създава комфорт при превоза на животните. Когато се налага животните да бъдат вързани, въжетата, веригите или другите използвани средства, трябва да бъдат устойчиви, да се превозват определен брой животни, да има достатъчно пространство и светлина.

Преди 4 години „Анималс Ейнджълс“ е извършила проверка на пазарите и е констатирала жестоко и брутално отношение към животните и сега 4 години по-късно на два от пазарите пак е констатирала жестоко и брутално отношение към животните, сезирана ЕК и всички констатации са предоставени на БАБХ. В отговор на това  с писмо от 10.07. 2017 г., че при извършена проверка на един от пазарите в Раковски във връзка с притесненията, изразени от „Анималс Ейнджълс“. По отношение на другия пазар в Хасково, лицензът на този пазар е отнет още през месец януари 2013 година. БАБХ обяснява, че инициира мерки в сътрудничество с българските общини по отношение идентификацията на конете, проследимостта, контрола на лицензираните пазари, недопускане на нелицензирани пазари, осигуряване на спазване на изискванията за добруване на животните и лицензиране на превозните средства.

Във връзка с това положително развитие „Анималс Ейнджълс“ посети пазарите в Хасково и Раковски в края на м. юли 2017 г., както и още три пазара за животни в България. Това са малки пазари, използвани от професионални търговци, както и от индивидуални купувачи, които купуват животни за домашно ползване. В периода 26-30 юли са посетени пазарите в Асеновград, Хасково, Пазарджик, Раковски и Стряма. Пазарите в Раковски и Асеновград имат официален лиценз за своята дейност, а пазарите в Хасково, Пазарджик и Стряма са без лиценз. Раковски, Асеновград и Хасково разполагат с базови пазарни съоръжения, а в Пазарджик и Стряма няма никакви съоръжения.

Общото състояние на малките прасенца изглежда добро, както и състоянието на зайците. При птиците и козите се наблюдават само малки или отделни проблеми. Повечето кози, които бяха наблюдавани на пазарите, бяха без идентификация с ушни марки. Общото състояние на овцете и конете е тревожно и голяма част от добитъка изглежда недохранен и недобре гледан. При конете голяма част от тях са много слаби, имат кожни проблеми, паразитни инфекции, с белези и охлузвания от неподходящи хамути. Въпреки високите температури на животните не е осигурена вода и сянка, а също и постеля, дори на младите животни. На пазара много от животните са вързани неправилно и са оставени на силното слънце да лежат с часове, с вързани и четирите крака, птиците се държат в препълнени клетки, често с недостатъчна вътрешна височина, а в Хасково оставени и на слънце. Транспортните средства не са проектирани за превоз на животни.

След дълги разисквания, членовете на комисията стигнаха до вземане на следните решения:  1. Да се извърши проверка на общинския пазар в Болярово, като за целта се създаде комисия със заповед на кмета на общината, в която да бъдат д-р Вълков, г-н Желев от общината и представител на МВР; 2. Да се свика друго извънредно заседание на епизоотичната комисия, на което да се вземат мерки във връзка с тревожни проблеми от друго естество – с един от фермерите в село Странджа. 3. Да се направи подробен доклад до 15.09. 2017 г. за взетите мерки и извършените проверки.

About the Author :