Избран е изпълнител на дейностите по закриване и рекултивация на сметището до Болярово

Болярово, 15.11. 2019 г.

Избран е изпълнител на проекта за закриване и рекултивация на съществуващото сметище на Болярово, вече е подписан договор с него. Очаква се подписването на договора от страна на ПУДООС (Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда), за да стартират дейностите по проекта. Безвъзмездната помощ, отпусната за реализацията му, възлиза на 658 880 лв.

Общинското сметище на територията на Болярово е закрито през 2009 г. Рекултивацията на сметището цели максималното ограничаване на неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните отпадъци след приключване на експлотацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели намаляване количеството на отделящия се инфилтрат и подобряване на ландшафта на района. Предвижда се рекултивацията да започне с вертикална планировка, следва техническа рекултивация и накрая – биологична рекултивация.

Целите на проекта са свързани с подобряване на екологичната обстановка, създаване на по добри условия за живот с по-чиста околна среда. С техническата и биологична рекултивация се постига: предпазване отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води; опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от замърсяване; прекратяване на отнасянето на леките фракции от депото и разпиляването им в околното пространство; създаване на подобен на околното пространство ландшафт; създаване на условия за контрол и мониторинг на процесите протичащи в депото.

About the Author :

Leave a reply