Избор на изпълнител на проект по ОПАК

BOLYAROVOНа 9 януари 2015 година от 13 часа се състоя процедура, обявена с публична покана за избор на изпълнител за организиране на обучения и извършване на дейности по информация и публичност” ОПАК 2007-2013г., приоритет 2.2. «Компетентна и ефективна държавна администрация» съфинасирана  от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът, изпълняван от общината е по приоритетна ос „Управление на човешките ресурси”. Наименованието му е „Обучение за повишаване на квалификацията и компентността на служителите на община Болярово за по-добро административно обслужване” по договор № М13/05.08.2014 г.

Комисията, с председател заместник-кметът Нина Терзиева, разгледа и оцени офертите на десет фирми, подали в срок оферти по обществената поръчка с предмет  „Организиране на обучения и извършване на дейности по информация и публичност» по обособени позиции: Обособена позиция 1: Обучение по ключови компетентности; Обособена позиция 2: Осигуряване на информация и публичност на проекта. Стойността на обществената поръчка е 54 916.66 лв. без ДДС.

 

 

About the Author :