Избират изпълнител за санирането

BOLYAROVOНа 21 януари 2016 година се проведе първото заседание на комисия, назначена със заповед № РД-5-44/22.01.2016 г. на кмета на община Болярово във връзка с открита процедура на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП (одобрена с Решение № РД-5-706/09.12.2015 г. на кмета на община Болярово) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и изпълнение на строителство във връзка с изпълнението на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Болярово”: Обособена позиция 1: Обект на ул. „Граничарска” № 1; Обособена позиция 2: Обект на ул. „Граничарска” № 15; Обособена позиция 3: Обект на ул. Девети септември” № 35.

Комисията, с председател Йовка Димитрова Дженкова (гл. експерт в отдел УСТУ в община Болярово) отвори и разгледа постъпилите в срок оферти. Общо фирмите, подали оферти по различните обособени позиции са девет: ОБЕДИНЕНИЕ  „ЕВРО ЕКО Болярово”- гр. София; „ПАНОВ” ЕОО – гр. Варна; „САНА”ДЗЗД – гр. Бургас; „ПИ ЕС ПИ – ИНЖЕНЕРИНГ „ДЗЗД – гр. София; „ДЗЗД ИМСТИ-ЕКА СТУДИО”- гр. Ямбол;  „КОНСОРЦИУМ АП ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД – гр. София; „ИНДЖОВ  19” ЕООД – гр. Ямбол; ОБЕДИНЕНИЕ „ГРАНИЧАР-2016”- гр. Ямбол и ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИ ЗА БОЛЯРОВО-2016”- гр. Ямбол.

About the Author :