Иван Кърцъков с питане към Общински съвет заради преждевременно увеличение на данъка за придобиване

До председателя на ОбС Ямбол

г-н Антон Шиков 

До ПК „БФ“ на ОбС Ямбол 

До общинските съветници

на ОбС Ямбол мандат 2019/2023г. 

До медиите                                                                                

П И Т А Н Е

от Иван Димитров Кърцъков

съгласно чл.69 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол

 

            Уважаеми г-н Шиков,

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            С ваше решение по т.5 от проведената на 26.11.2020г. сесия на ОбС Ямбол бе прието изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци в община Ямбол с вносител кмета на община Ямбол Валентин Ревански, а именно:

ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси:

  1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Ямбол (приета на V заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15 февруари 2008г., изм. и доп. VІ/13.03.2008г., ХVІ/30.01.2009г., ХLІІІ/24.01.2011г., V/29.12.2011г., ХVІ/19.12.2012г., XXIX /27.12.2013г., доп.реш. XV-2 /29.12.2016г., изм. и доп. С Решение № ХLІ-2/31.01.2019г., в сила от 06.02.2019г.), както следва:
  • 1. Чл. 16, ал.2 се изменя по следния начин:

„При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.“

Заключителни разпоредби

  • 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет – Ямбол с Решение № ……………….
  • 3. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

            Съгласно  ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Чл. 1. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.

(4) (Нова – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

Кмета на община Ямбол е изпратил въпросното ваше решение до всички действащи ноториуси на територията на община Ямбол за сведение и незабавно изпълнение считано от дата 10.12.2020г.
            От казаното до тук могат да се направят следните изводи:

  1. Решението на ОбС Ямбол в частта си § 3. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание” е в нарушение на ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, следователно е незаконно!;
  2. Кмета на община Ямбол  Валентин Ревански ви е входирал вариант за решение, което е незаконно, а вие сте одобрили!;
  3. С това си решение гласувалите с ДА общински съветници са ощетили гражданите сключили нотариални сделки за покупко-продажба или за дарение с увеличения размер на данък придобиване на 3% от размера на сделката за периода от 10.12.2020г.  до 31.12.2020г.!;

            Затова уважаеми дами и господа общински съветници, съгласно  посочения правилник отправям следните въпроси:

  1. Кога и с какво решение ОбС Ямбол ще отмени неправомерно начисления данък придобиване на всички нотариални сделки от 10.12.2020г. до 31.12.2020г. в размер на 3% ?
  2. Кога и с какво решение ОбС Ямбол ще задължи кмета на община Ямбол Валентин Ревански да въстанови надвзетите суми на данък придобиване на всички нотариални сделки от 10.12.2020г. до 31.12.2020г. в размера му над 2,5%  на правоимащите?
  3. Какви действия ще предприеме ОбС Ямбол за да се извини на гражданите на община Ямбол за това си свое решение, с което са нарушили дадената от тях клетва “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Ямбол и да работя за тяхното благоденствие” нарушавайки ЗМДТ?

 С уважение:

 /Иван Кърцъков/

About the Author :

Leave a reply