Иван Кърцъков с питане за общинските жилища

До кмета на община Ямбол

г-н Ревански

копие:

До председателя на ОбС Ямбол

г-н Шиков

До Общинските съветници

от ОбС Ямбол мандат 2019-2023

До медиите

З А Я В Л Е Н И Е

за достъп до обществена информация

от Иван Димитров Кърцъков

            Уважаеми г-н Ревански,

            Уважаеми г-н Шиков,

            Уважаеми  дами и господа общински съветници,

            Уважаеми дами и господа от медиите,           

На основание закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена писменна информация за сключените договори за предоставяне на  общински жилища на наематели жители на община Ямбол както следва:

  1. На коя дата и с кой е сключен последния договор за наем за общинско жилище на адрес гр.Ямбол, ул. ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР № 7, вх. В, ет. 3, ап. 72, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 110 кв.м (информацията е от Агенция по геодезия, картография и кадастър), отговаря ли на критериите за настаняване на крайно нуждаещ се жител на община Ямбол, къде работи, каква заплата получава? Самата площ от 110 м2 предполага сериозно многочленно семейство! Така ли е в действителност?
  2. Кои клаузи на договора за наем и колко пъти са нарушени те в течение на времето от сключването на договора до момента и какви санкции са наложени от вас на наемателя след подадения от мен до вас на лична кореспонденция сигнал за тези системни нарушения? Приложете пълна справка за изплатените задължения по договора за наем по дати и суми, като задължително справката да включва освен месечния наем и платената такса битови отпадъци за годините на ползване? Стана ли „много грубо“, както вие г-н Ревански се изразихте, след като наемателя ви излъга за моментното състояние по изпълнение на задълженията по договора, а в последствие на база тази невярна информация вие излъгахте мен?! Какви действия предприехте спрямо наемателя за многобройните нарушения по сключения договор за наем във времето или решихте, че случая е приключен, забравете?! А може би имате други „основателни причини“ за да си затраете?!
  3. Искам да знам защо в публикуваното на интернет страницата на община Ямбол решение на общински съвет Ямбол по точка 19. Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2020 г. с ВНОСИТЕЛ кмета В. Ревански от СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ ПРОВЕДЕНО НА 15 АПРИЛ 2020г. липсват всичките СЕДЕМ броя приложения?! Или това може би е умишлено?! Кой го е „наредил този пропуск да се случи“? Или случая, за който отправям питането си по горе не е единичен и затова се крие въпросната информация? Така ли се прави публичност на управлението ви г-н Ревански?! ИМА ЛИ ДРУГИ „СКОПЕНИ“ И ЧАСТИЧНО ПУБЛИКУВАНИ РЕШЕНИЯ НА ОбС Ямбол??? Ако има то посочете ми поне по една основателна причина за всяко едно такова решение те да не са достояние на гражданите на община Ямбол на 100% така както ги е гласувал ОбС Ямбол.
  4. Желая да се направи проверка, резултатите от която да се огласят публично, а аз получа пълен списък на общинските жилища с неизрядните наематели, какви са неразплатените им задължения и към кого за наем, такса битови отпадъци, ел.ток, вода, … и какви действия са предприети от вас г-н Ревански спрямо нарушителите по договорите за наем! За мен всички тези просрочени задължения са признак за ЛОШО управление на общинската собственост!
  5. Желая да получа справка по хронология по дати от най-старо сключения действащ договор за наем на общинско жилище до днес – за пример: 1. Договор № …. / от дата …. ; 2. Договор № …. / от дата …. и така до последния подписан.

Тази последната справка по т.5 ще е добър материал за анализ на ръководството на общината какви нужди задоволява община Ямбол с общинските си жилища. Защото някои от жилищата отдавна са се превърнали в наследствени – настанен е някой след кончината на който в жилището остават да живеят децата му, след кончината на които в жилището остават да живеят внуците му, след ….. и така до безкрай, докато списъка с нуждаещи се граждани с жилищни нужди „не помръдва“!!! Крайно време е ОбС Ямбол да приеме решение, с което общинските жилища да се дават за срок от примерно две години, в които нуждаещия се гражданин на общината и семейството му/ѝ да бъдат подпомогнати „да си стъпят на краката“ след което жилището да бъде дадено на друг крайно нуждаещ се от списъка за да може наистина всички нуждаещи се граждани на община Ямбол да имат възможността да се възползват от наличието на тези жилища, с което да се прекрати порочната практика, че видите ли „дадоха ми общинско жилище завинаги“!

About the Author :

Leave a reply