Иван Кърцъков с питане до прокуратурата по делото за дълга

До ръководителя на Окръжна прокуратура Ямбол
г-н Дойчин Дойчев

До медиите

П И Т А Н  Е
от
Иван Димитров Кърцъков

Относно: ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ КЪМ ДЕЛО№54/2019 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЯМБОЛ ЗА ПОЕМАНЕ ОТ ОБЩИНА ЯМБОЛ НА ДЪЛГ ОТ 21 000 000 лв С ЛИХВИТЕ И ФИНАНСИРАНИТЕ С НЕГО ОБЕКТИ?

Уважаеми г-н Дойчев,
Уважаеми дами и господа от медиите,

С определение № 98/19.02.2019 на Административен съд Ямбол сте уведомени за въпросното дело и сте поканени по ваша преценка за встъпване в производството по настоящото дело на основание чл.16.ал.1 т.3 от АПК:

Участие на прокурора в административния процес

Чл. 16. (1) Прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като:
1. (изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г.) предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове, споразумения, административни договори и съдебни актове;
2. в предвидените в този кодекс или в друг закон случаи участва в административни дела;
3. започва или встъпва във вече образувани по този кодекс производства и когато прецени, че това се налага от важен държавен или обществен интерес.

Голямо бе учудването ми, когато на първото заседание по това дело на 09.04.2019 не видях представител на прокуратурата?! Надявам се това да е пропуск, а не резултат от вашата преценка за важността на делото както е записано в  чл.16.ал.1 т.3 от АПК! Защото за мен, а надявам се и за почти 70 000 жители с избирателни права в община Ямбол, съгласно справка на ГРАО, разходването на 21 000 000 лв обществени средства платими от нашите данъци е „важен обществен интерес“!

Нямам намерение да ви запознавам с аргументите ми за това, поради факта, че те са в материалите по делото.

И понеже е питане въпроса ми към вас е: Ще се присъедини ли Окръжна прокуратура Ямбол на следващото заседание по дело 54/2019 на Административен съд Ямбол?

В очакване на конкретните ви действия в отговор на това писмо
С уважение: Иван Кърцъков

About the Author :