Иван Кърцъков с питане до председателя на Общински съвет – Ямбол

До председателя на ОбС Ямбол

                                                                                              Данаил Ибришимов

 

П И Т А Н Е

от Иван Димитров Кърцъков

съгласно чл.69 от Правилника  за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            На заседанието си на 26.05.2017г. ОбС Ямбол прие и гласува Изменение на Бюджета на община Ямбол за 2017 г. – т.2 от дневния ред(Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2017г. ) и одобри нови обекти частна общинска собственост за продажба – т.16 от дневния ред(Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС).

            Впредвид на това, че предложенията на кмета се приеха във вида, в който бяха предложени без никакви промени отправям следните въпроси:

  1. 1.      Какво е основанието сумата по договора с ОД на МВР да се превежда като трансфер към бюджета на ОД на МВР гр.Ямбол СЧИТАНО ОТ 01.04.2017 – И ЗАЩО ЧАК СЕГА НА 26.05.2017г.???
  2. 2.      Вие общинските съветници поискахте ли, получихте ли и запознахте ли се с въпросния договор-основание за исканата промяна?
  3. 3.      С кой Входящ номер е входиран въпросния договор в деловодството на ОбС Ямбол? Ако НЕ Е ВХОДИРАН искам да разбера за Вас общинските съветници документите ли са ВАЖНИ или ИМАТЕ „ПЪЛНО“ ДОВЕРИЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ???
  4. 4.      Спомняте ли си, че на 15.03.2017 на заседанието на ОбС Ямбол всички вие-общинските съветници до един гласувахте и отменихте решението си за високата такса смет?!

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно отмяна на Решение № ХV-1/29.12.2016г. на ОбС Ямбол, в частта за определяне размера на таксата битови отпадъци за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с т.7 на чл.21, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси:

Отменя Решение по т.1 от Протокол № ХV от редовно заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.12.2016 г., в частта за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г.“

         Защо това ваше ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ НЕ БЕ ОТРАЗЕНО В ПРОМЯНАТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2017 г. НА ТАЗИ СЕСИЯ??? Наясно ли сте, че всяка промяна в бюджета се нанася  ИНДИВИДУАЛНО И НЕ СЕ КОМПЕНСИРА С ДРУГИ РЕШЕНИЯ???

  1. 5.      Защо ПЕТ от имотите в предложението за продажба НЕ СА НАЛИЧНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ – РАЗДЕЛ „ГИС“ – ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА? – 87374.519.120, 87374.519.116, 87374.519.117, 87374.519.118, 87374.519.119 -Просто ги няма!!!
  2. 6.      Кой е виновен ГИС да не се поддържа актуална или тези ПЕТ имота са имоти ФАНТОМИ???
  3. 7.      Вие общинските съветници как се информирахте за тези ПЕТ имота за да може да гласувате информирано??? От заседанието на ПК „ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И КОНТРОЛ НА ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ, И НА СДЕЛКИТЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ определено останах с впечатлението, че информация кои са точно имотите и къде се намират членовете на комисията НЯМАХА!!! (Ако не вярвате прегледайте си видеото от заседанието)
  4. 8.      В истинския кадастър имотите 87374.519.117 и 87374.519.116 НЯМАТ ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП ?! Граничат с някаква второстепенна улица, която е за никъде, защото НЯМА ВРЪЗКА С ПЪРВОСТЕПЕННА ТАКАВА?! При тези обстоятелства как Вас общинските съветници ГЛАСУВАЛИ СЪС „ЗА“(тук гласуването на такива точки е поименно) ВИ УБЕДИХА, ЧЕ Е НОРМАЛНО ТАКИВА „ОСАКАТЕНИ И НЕДОСТЪПНИ“ ИМОТИ да бъдат включени в списъка за продажби???
  5. 9.      Има ли изпратено писмо от НАП (или от някоя от структурите на НАП) до кмета на общината Георги Славов във връзка с имота, който НАП ползва в момента (известен като „Паричния салон“) на ул.“Кабиле“? Ако ИМА, то това писмо сведено ли е до вас общинските съветници ИЛИ Е УКРИТО?

            На отправените от мен въпроси ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА И ПИСМЕН И УСТЕН ОТГОВОР.

            Горните въпроси задавам поради това, че на ПК ги зададох – ОТГОВОР НЕ ПОЛУЧИХ и на сесията на ОбС Ямбол не се дискутираха!!!

 

                                                                                                                                                                    Иван Кърцъков

About the Author :

Leave a reply