Иван Кърцъков с допълнение към сигнала за кейовете

До главния прокурор

на Република България

г-н Иван Гешев

До ръководителя на специализираната прокуратура

г-жа Валентина Маджарова

До ДНСК София

г-н Иван Несторов

До РДНСК Ямбол

г-жа Таня Калудова

До Общинските съветници

от ОбС Ямбол мандат 2019-2023

До областния управител

г-н Димитър Иванов

До медиите

Д О П Ъ Л Н Е Н И Е

на

С И Г Н А Л

за проверка

от Иван Димитров Кърцъков

Относно: Възлагане на строителство на речни кейове в коритото на река Тунджа на силно завишени цени без решение на ОбС Ямбол от кмета на община Ямбол и в нарушение на Закона за устройство на територията(ЗУТ)

Уважаеми г-н Гешев,

Уважаема г-жо Маджарова,

Уважаеми г-н Несторов,

Уважаема г-жо Калудова,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми г-н Иванов,

Уважаеми дами и господа от медиите,

След по-задълбочен анализ на фактите и обстоятелствата около изграждането на трите кейчета се констатира следното:

БЕЗ ДА Е ВКЛЮЧЕН ТАКЪВ ОБЕКТ В КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА В БЮДЖЕТА ЗА 2020г., кмета на община Ямбол Валентин Ревански, е възложил изграждането на три броя кейчета ( кейчета, а не кейове, защото количеството употребен дървен материал е 5,020 куб.м видно от приложения сертификат за дървесината) стартирало незнайно как за гражданите (с договор или …), но гръмко афиширано от кмета Валентин Ревански във фейсбук профила си на 27.09.2020 – чак и с технологични подробности и с доста снимки, което означава, че строителството е започнало още преди тази дата! – https://www.facebook.com/vrevanski/posts/347171923068526 Чак на 29.12.2020 миг преди Нова година, кмета Валентин Ревански иска от ОбС Ямбол одобрение на направените от него на собствена глава разходи за 60 000 лв?!

В разразилата се дискусия в социалната мрежа фейсбук се изказаха мнения от доста граждани и специалисти, че цената на „кейчетата“ е многократно завишена! А дали има одобрен с разрешение за строителство проект?! Това си е конструкция от където и да я погледнеш! На какви нормативни изисквания отговарят въпросните кейчета? Само си представете едно от тях препълнено от родители с деца чакащи някакъв воден атракцион – водни колела, лодки, джет, …?!

Справка в ЗУТ показва, че тези кейове попадат в обхвата на

Глава осма.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Раздел I.

Инвестиционно проучване и проектиране

Чл. 137. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се категоризират, както следва:

3. трета категория:

б) (изм. – ДВ, бр. 41 от 2007 г.) елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории;

Идентичен е текста и в

НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017г.

Чл. 2. (1) Видовете строежи от първа категория, буква “а”, са:

4. (изм. – ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) пристанища за обществен транспорт, сгради и съоръженията към тях – морски и речни гари, жп коловози и вътрешни пътища, вълноломи, кейове, докове, плавателни канали, терминали, фарове и др.;

Чл. 6.(2) (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете строежи от трета категория, буква “б” – елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и др. мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории, са:

3. рибарски, яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари, пътници и поща, водни бази за приставане и съхраняване на рибарски лодки и на спортно-развлекателни плавателни съдове;

Видът на кея – стационарен или подвижен (понтонен), неговото разположение, размери и материали от които е изграден не променят категорията на обекта! Кеят не е изгледна площадка!!!

Видът на кеят зависи от вида на водната площ – ширина, дължина, дълбочина, постоянно или променливо ниво на водния стълб, скорост и напор на течението, какви плавателни съдове ще акостират до него.

Липсва обявление за инвестиционно намерение, обществено обсъждане за необходимоста му, предварителни обследвания и проучвания за възможноста за осъществяването му, икономическа обосновка, начин на експлоатация и одобрено от ОбС техническо задание и предварителни разрешения и съгласувателни писма от съответните институции!

Не е гласувано решение на ОбС за определяне на терен за изграждането на кейовете, не е одобрен ПУП-ПРЗ, транспортен достъп до него, комуникации, няма одобрен инвестиционен проект с доклад за съответсвие в проектирането от надзорна фирма, Разрешение за строеж и Въвод в експлоатация от Държавна приемателна комисия от ДНСК (Дирекция национален строителен контрол) поради високата категория на обекта и т. н. !!!

Уважаеми г-н Несторов,

Уважаема г-жо Калудова,

Това, което „преля чашата“ е, че строителството на трите кейчета е възложено и извършено, през месец Септември 2020г., много преди Басейнова дирекция да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект с № 32170724 от 21.12.2020 r. !!! Може би умишлено е пропуснато в предложението на кмета Валентин Ревански до ОбС (https://yambol.bg/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/os/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021/28.01/10.pdf )да се спомене датата на издаденото най-вероятно също в нарушение Разрешение за поставяне на преместваем обект № 19390 ?! От казаното до тук заедно с факта, че кейчетата за Трета категория строежи съгласно ЗУТ излиза, че ТЕ СА НЕЗАКОННО ПОСТРОЕНИ И ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕМАХВАНЕ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДНСК – СЪГЛАСНО Чл.222 и Чл.225 от ЗУТ!

При изготвяне на КСС (Количествено стойностна сметка) по УСН (усреднени сметни норми) в строителството за изграждането на тези три броя кейчета при заложени доста добри показатели за Изпълнителя

  • часова ставка = 10 лв/ ч.ч. (човеко час)

  • 90% допълнителни разходи върху труд

  • 20% доставно складови разходи за материали

  • цена от 500 лв/м3 импрегниран иглолистен материал

  • 15% норма на печалба

се получава следната цена:

Или иначе казано крайната цена много близко до истината е:

1 246,26 лв х 5,020 м3 = 6 256,23лв

6 256,23лв + 20% ДДС = 6 256,23 + 1 251,25 = 7 507,47 лв !!!

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На вас някой показа ли ви някаква сметка подобна на тази преди да гласувате?! Или гласувахте на сляпо?! Или някой ви принуди да гласувате пред свършен факт без да ви даде каквато и да е информация???

Как така се съгласихте да вдигнете ръка и да одобрите разход от 60 000лв? Така ли се харчат обществени средства според вас? Докога мислите, че с решенията си, които гласувате можете да поправяте грешките на кмета Валентин Ревански?! Този разход може ли да се нарече грешка??? А дали и до колко е редно и дали е законосъобразно това, което правите?

Така ли мислите да я карате ОЩЕ ТРИ ГОДИНИ???

Нерде Ямбол, нерде Стамбул – цена около 7 507,47 лв, а са платени 60 000 лв ???

Каква ли е ситуацията и колко милиона е „горницата“ при обект за 10 милиона лева???

Много основателен е въпроса – дали това не е една добре организирана престъпна група? С малко дървен материал около 5 куб.м, без одобрен от ОбС Ямбол разход, изпълнител, в нарушение на ЗУТ, … и накрая в последния момент пред свършен факт извиваме ръцете на общинските съветници да гласуват точно толкова, колкото е посочил кмета?! Дали някой от общинските съветници между 29 декември(датата на „спешното“ предложение) и 09.00 часа на 30 декември(деня на сесията на ОбС Ямбол) е видял за какво ще гласува? На какво основание ПК (постоянната комисия) по Бюджет и финанси одобри този разход??? Дали въпросния „обект“ е разгледан на заседание на ПК по “ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ” на ОбС Ямбол, какъвто е реда? Какви бяха тези мънкания в началото на сесията за това, колко много е необходимо ПО СПЕШНОСТ ВЪПРОСНАТА ТОЧКА ДА ВЛЕЗЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО? КОЕ МУ Е СПЕШНОТО – ПРОИЗВОДСТВЕНА АВАРИЯ ЛИ Е?!, НАВОДНЕНИЕ ЛИ Е?!, ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ЛИ Е?!, ПАНДЕМИЯ ЛИ Е?!, …

Уважаеми г-н Ревански,

От много време, доста преди вие да бъдете избран за кмет, аз твърдя и непрекъснато алармирам, че законите, правилниците, наредбите и всички останали под законови нормативни актове и документи са за да се спазват от всеки един гражданин пък било то и кмет или друг ръководител! Затова, че във визирания по горе случай вие явно продължавате да ги нарушавате аз за пореден път Ви призовавам да си подадете оставката като кмет на община Ямбол и на ваше място да бъде избран нов кмет, за който дадената при встъпването в длъжност клетва няма да е само формалност – “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Ямбол и да работя за тяхното благоденствие.”

Освен това в случай, че кейчетата бъдат премахнати очаквам да възстановите със собствени средства разхода от 60 000 лв!!!

Приложения:

   1. Сертификат за количество и качество на вложената в изграждането на кейчетата иглолистна дървесина;

   2. Декларация за съответствие оригинал;

   3. Декларация за съответствие превод;

   4. Предложение на кмета Валентин Ревански до ОбС Яб от 29.12.2020 за промяна на бюджета;

   5. Предложение на кмета Валентин Ревански до ОбС Яб от 14.01.2021 за отдаване на кейчетата на търг;

   6. Публикация на Валентин Ревански във фейсбук профила си от 27.09.2020г. + 14 броя снимки по време на СМР.

В очакване на вашата бърза и компетентна намеса!

С_уважение: ………………………

/И.Кърцъков/

About the Author :