Иван Кърцъков пита чрез Закона за достъп до обществена информация за договорите по обществени поръчки

До кмета на община Ямбол

Валентин Ревански

До медиите

З А Я В Л Е Н И Е

за достъп до обществена информация

от Иван Димитров Кърцъков

 

            Относно: Липса на задължителна информация за сключените договори по Закона за обществените поръчки (ЗОП)  на интернет страницата на община Ямбол в раздела „Профил на купувача“

            Уважаеми г-н Ревански,

            Уважаеми дами и господа от медиите,           

Поради това, че на интернет страницата на община Ямбол не са налични сключените договори по ЗОП,  каквото задължение има всеки Възложител, в специален раздел „Профил на купувача“ (там в момента е една каша), и поради това, че там където има публикувани договори, но има несъответствие между текущото състояние на обществената поръчка и материалите към нея включително сключен договор – за доказателство соча следните два примера:

 1. В раздел „Договори“ на профила на купувача община Ямбол има налични публикувани и намерени само 39 броя договори като последния по хронология е от 01.2016 и е маркиран като „действащ“ – https://yambol.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/41 , а в действителност той е със срок на действие 1 (една) година т.е. изтекъл е преди почти 4 години?! – https://yambol.bg/uploads/agreements/%D0%94%D0%9302-00002%20%D0%BE%D1%82%2014.01.2016.pdf
 2. В раздел ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ на профила на купувача за обществената поръчка с предмет „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И СВЪРЗАНОТО С ТЯХ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) НА УЛИЧНАТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА, ТРОТОАРИ, АЛЕИ И НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ” – https://yambol.bg/profile/item/225 обществената поръчка е маркирана като „Затворена“, а видно от сключения договор на 29.06.2020г. с Изпълнителя – тя е „Възложена“ – https://yambol.bg/uploads/procurements/%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf , което въвежда в заблуждение (има още прекалено много несъответствия и в този раздел)

аз отправям настоящето си питане по ЗДОИ със следните искания:

 1. Желая да получа в електронен формат (например в pdf) всички сключени договори от община Ямбол по изискванията на чл.18 и чл. 20 от ЗОП от 01.01.2020г до момента, като ако има случаи попадащи в обсега на чл.20 (5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 възложителите могат да доказват разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор, то желая да получа копия от тези първични платежни документи независимо от предмета им – СМР, доставка на материали или услуга и други;
 2. В случай, че в срока за отговор по ЗДОИ успеете да се организирате и да наваксате неизпълнение на задълженията си по ЗОП и създадете такъв актуален регистър по хронология на сключватето на договорите по дати (един вид какви точно договори са изпълняват към момента, а може и да се разделят на „действащи“ и на „изпълнени“, като към всеки един договор да има препратка към документацията на обществената поръчка за да е видно на какво основание е сключен) желая да получа линк на мейла си и тази информация да бъде публично оповестена на интернет страницата на община Ямбол в раздел „Новини“ и в „Актуално“ за да може гражданите на община Ямбол да виждат и да знаят за какво се разходват данъците им. В този случай остава само искането ми за случаите попадащи в обсега на чл.20 (5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 възложителите могат да доказват разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор, то желая да получа копия от тези първични платежни документи независимо от предмета им – СМР, доставка на материали или услуга и други;

Уважаеми г-н Ревански,

Обещахте публичност и откритост на управлението си, нали?! А обещанията са, за да се спазват, нали?!

Информацията по ЗДОИ желая да получа на хартиен носител, като ако има информация на електронен носител тя да ми бъде изпратена на електронната ми поща, от която отправям заявлението си.

 

С уважение: Иван Кърцъков

About the Author :

2 Comments to “Иван Кърцъков пита чрез Закона за достъп до обществена информация за договорите по обществени поръчки”
 • Гражданин
  November 19, 2020 - Reply

  Този Кърцъков е за психиатрията.

 • Новите дрехи на царя
  November 19, 2020 - Reply

  “Свестните у нас считат за луди,
  глупецът вредом всеки почита:
  “Богат е”, казва, пък го не пита
  колко е души изгорил живи,
  сироти колко той е ограбил
  и пред олтарят бога измамил
  с молитви, с клетви, с думи лъжливи.”

  Христо Ботев /Борба/

Leave a reply