Иван Кърцъков отговаря на председателя на Общински съвет

34434До г-н Данаил Ибришимов

председател на ОбС Ямбол

 889

 

Отговор

от

Иван Димитров Кърцъков

гр.Ямбол

            на Ваш Изх.№ И-0012/30.01.2019г.

            Уважаеми г-н Ибришимов,

В писмото си до мен твърдите, че сте ми позволявали да задавам въпроси, които не отговарят на Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол и че също като част от общинските съветници ви упреквам, че не спазвате въпросния Правилник.

            Благодаря ви за уточнението как точно и кои членове от Правилника трябва да спазвам, когато отправям питания. Позволявам си да ви напомня, че аз винаги и единствено питам вас и никога кмета. Това, че въпросите ми засягат работата на общината, общинската администрация, кмета, директори на дирекции, общински съветници – персонално, сгради публична или частна собственост, обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП), събития от живота ни пряко свързани с Община Ямбол и други от този род е напълно нормално! Иначе бихте ли ми предложили вие лично какъв въпрос да ви задам, който според вас да съответства на

            Чл.68.1. След приключване на заседанието на общински съвет в продължение на един час гражданите могат да отправят питания към общинските съветници – председатели на постоянни комисии и към председателя на общински съвет.

            От напъствията ви и цитираните членове от правилника се сещам за един такъв въпрос: „Как се казвате?“ Ще ми се да ме подпомогнете с втори такъв, който да е от компетенциите ви.

            В Народното събрание на Република България също се отправят питания, на които се дължат отговори и до момента аз не знам случай, в който министър или зам. министър да се е оплакал, че зададения му въпрос не е от неговата компетенция!

            В писмото си до мен твърдите, че ще се допитвате до юристите на ваше разположение, което е много хубаво. Все пак ми се ще да зная тези юристи на щат в община Ямбол ли работят или са външни? И ако са външни кой и как им плаща? Надявам се, въпросните  юристи на ваше разположение правилно да ви разтълкуват и да ви обяснят как точно да се възползвате от

Чл.20. (изм., ХІІ/13.07.2012г.) Длъжностните лица в общинска администрация са задължени да предоставят на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници необходимата информация по всеки разглеждан проблем по ред определен от кмета на общината.

и

            Чл. 30.2. Общинският съветник има право:

4. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета.

6. да ползва МТБ и услугите на общинската администрация

за да разберете всички общински съветници до един, че тази администрация е на ваше разположение „от-до“ в работата ви като такива!      

            Понеже и на интернет страницата на Община Ямбол е използвано съкращението МТБ, то аз си го разтълкувам като „материално техническата база“. Ако греша вие трябва да ме поправите – все пак вие г-н Ибришимов сте гласували със „ЗА“ за приемането на правилника, а не аз!

            Така, че ако искате да се възползвате от помощта на юристите и от правата, които ви дават горецитираните членове от Правилника никога няма да се чуствате, вие и останалите общински съветници, некомпетентни по зададените ви въпроси, от каквото и естество да са, касаещи Община Ямбол.

            Но ако вие упорито отказвате да се ползвате от тези членове, то аз няма да спра да си търся правата, които Конституцията и законите на РБългария са ми гарантирали!

            Съгласно  Конституцията на РБългария :

            Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

                        (2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.

            Съгласно ЗМСМА:

            Чл. 28. (Доп. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) (1) Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

                        (2) Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места.

                        (3) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3.           

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            В заключение искам да се обърна към вас със следното – омръзна ми от това, на всяко заседание на ОбС Ямбол, да чувам  от вашите уста как вие от сега нататък ще спазвате законите, правилника на ОбС Ямбол и т.н. и повече няма да допускате никакви нарушения?! Явно с тези си думи твърдите, че не ги спазвате?! Ами ако е така, то никак не е чудно, че често често ви се иска оставката като председател на ОбС Ямбол!

            Позволявам си и един съвет – макар и избран за общински съветник, впоследствие и за председател на ОбС, не е задължително до края на мандата да останете такъв! Решавате, че това ваше решение да се кандидатирате е било грешка и си подавате оставката в ОИК. Нека влезе друг, който няма да прави компромиси със законите и конституцията на РБългария!

С уважение:      / Иван Кърцъков/

About the Author :

Leave a reply