Иван Кърцъков иска община Ямбол да върне глоби на санкционирани водачи

До кмета на община Ямбол

Валентин Ревански

Копие:

До Началник Сектор “Пътна полиция” – Ямбол

Главен инспектор Тодор Мишинев

До директора на ОД на МВР Ямбол

Старши комисар Калоян Милтенов

До медиите

О Т Г О В О Р

от Иван Димитров Кърцъков

на писмо изх.№ 2801-19698 от 15.09.2020г. на община Ямбол на мой сигнал за проверка: „Милиционерска хранилка“ на ул.“Доктор Кръстев“ в квартал Каргона до супермаркет Вилтон в град Ямбол и бездействие от страна на органите на Пътна полиция Ямбол и община Ямбол 

 

Уважаеми г-н Ревански,

Уважаеми г-н Мишинев,

Уважаеми г-н Милтенов,

Уважаеми дами и господа от медиите,

От отговора ви до мен аз категорично разбрах, че поставените знаци на ул.“Доктор Кръстев“ срещу магазин Вилтон в квартал Каргона са поставени след решение на Общинската комисия по безопастност на движението и нямат нищо общо с изискванията на  НАРЕДБА № 18 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНИ ЗНАЦИ!

Поради това, че съществуващата вертикална и хоризонтална маркировка във въпросния участък НЕ_отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 18 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНИ ЗНАЦИ и по специално на Чл.3 ал.2 т.1 и т.2 и ал.3 от същата:

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътните знаци и другите средства за сигнализиране може да се използват самостоятелно или в съчетание помежду си, както и в съчетание с пътна маркировка и светлинни сигнали.

(2) Пътните знаци и другите средства за сигнализиране на пътищата се поставят в обхвата на пътя при спазване изискванията на тази наредба, както следва:

  1. (изм. – ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) в населени места и селищни образувания – съгласно проект за организация на движението, разработен въз основа на генералния план за организация на движението;
  2. (изм. – ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) извън границите на населени места и селищни образувания – в съответствие с проекта за организация на движението по пътя.

            (3) (Изм. – ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Проектите по ал. 2 се изработват, съгласуват и одобряват при спазване изискванията на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.). Те се изготвят от лица с пълна проектантска правоспособност по част “Организация и безопасност на движението” съгласно чл. 128 и 129 на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.).

аз изисквам от вас тази вертикална и хоризонтална маркировка веднага да бъде премахната до изричното удовлетворяване на изискванията на НАРЕДБА № 18 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНИ ЗНАЦИ и съотносимите към нея други закони и нормативни актове!

            Уважаеми г-н Ревански,

            Поради това, че община Ямбол е нарушила с действията си законите и наредбите на РБългария  аз ви призовавам да издирите всички санкционираните водачи по ЗДвП (или по някоя от наредбите на община Ямбол) във въпросния участък вследствие на незаконосъобразното поставяне на вертикалната и хоризонтална маркировка от община Ямбол като им възстановите наложените глоби и им се извините от името на община Ямбол! Защото законите и наредбите на РБългария са за да се спазват?!, нали?

            Уважаеми г-н Мишинев,

            Уважаеми г-н Милтенов,

            Надявам се, че след самопризнанията на община Ямбол за неспазените изисквания на НАРЕДБА № 18 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНИ ЗНАЦИ вие и вашите служители ще прекратите порочната практика за санкциониране на „нарушителите“ във въпросния участък.

Уважаеми г-н Ревански,

            Използвам случая да ви сигнализирам за безброй много подобни случаи на територията на община Ямбол, които са „изпълнени по същия начин“ – пешеходни пътеки не на място, пътни знаци и маркировка, изкуствени неравности по пътното платно, … Надявам се в най-скоро време те също да бъдат премахнати от вас и приведени в състояние съгласно изискванията на законите и съответните нормативни документи.

            Приложение –  писмо изх.№ 2801-19698 от 15.09.2020г. на община Ямбол

            В очакване на писмен отговор или отговор на електронната си поща за предприетите от вас действия

С уважение: Иван Кърцъков

About the Author :

Leave a reply