Иван Кърцъков възразява срещу проекта за увеличение на данъка за придобиване на имущество и иска оставката на кмета на Ямбол

До кмета на община Ямбол

Валентин Ревански 

До председателя на ОбС Ямбол

Антон Шиков 

До ПК и общинските съветници на ОбС Ямбол мандат 2019-2023 

До медиите 

 

В Ъ З Р А Ж Е Н И Е

от Иван Димитров Кърцъков 

Относно: Обявление на проект на наредба за изменение на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

Уважаеми г-н Ревански,

Уважаеми г-н Шиков,

Уважаеми  дами и господа общински съветници,

Уважаеми дами и господа от медиите, 

Категорично възразявам като гражданин на община Ямбол срещу обявлението на проект на наредба за изменение на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ и мотивите ми за това са: 

Съгласно ЗМДТ Чл. 47. (2) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

С това изменение се иска определяне на максималната стойност, която ЗМДТ позволява?! В условия на икономическа криза, когато бизнеси умират, когато доходите вървят надолу, когато правителства по целия свят предприемат действия за запазване на работни места чрез подпомагане на бизнеса, община Ямбол иска увеличение на приходите си в бюджета не чрез създаване на условия за бизнеса, а чрез увеличение на данъците?! И с какви мотиви? Ами защото навсякъде другите общини били с такъв процент?! Голяма логика – страхотна мисъл?! Вместо да апелират този данък да бъде занижен поради създалата се извънредна обстановка, ръководството на община Ямбол се гласи да пие „сиромашка кръв“?!

Лъжа е в мотивите на предложението, че увеличението за 2021 г. от този данък ще е около 200 000 лв. Елементарните сметки показват, че при приходи от около 1 500 000 лв. до 01.10.2020 г. или за девет месеца от 2020 г., то към 31.12.2020 те ще са около 2 000 000 лв.

1 500 000 / 9 х 12 = 2 000 000 лв. за 2020 г.

При увеличение на данъка от 2,5 % на 3,0% прихода в общинския бюджет ще е

2 000 000 / 2,5% х 3,0% = 2 400 000 лв. или с 400 000 лв. в повече!!! Но това са сметки за тези, които са наясно с математиката.

След като сделките с движимо или недвижимо имущество се извършват по пазарен принцип е нелепо да се говори, че промяната се прави заради натрупаната инфлация?! Има сделки, при нотариусите или при частните съдебни изпълнители, реализирани на сериозно високи цени и платимият данък за придобиване на имущества по възмезден начин е с много сериозно изражение – аз поне знам за еднократни такива, за които дължимият данък е бил в стотици хиляди лева! За сделка от порядъка на 5 000 000 лвл към настоящия момент данъкът е 125 000 лв. С какво общината е заслужила такова голямо постъпление в бюджета си без никакво усилие?! Явно ѝ е малко – затова искаме още и още и още?

Не ми стана ясно „какво прави в мотивите за увеличаване на данъка“ мотива, че „Увеличаването на минималната заплата води до увеличаването на таксите за услугите, тъй като разходите стават по- високи“?! Нерде Ямбол нерде Стамбул! Какво правят тук таксите, като искането е за увеличение на данък?!  

Затова аз правя предложение към вас г-н Ревански, към вас г-н Шиков като председател на ОбС Ямбол и към общинските съветници данъкът да се определи на 2,0 %, а по ваша преценка може и по-малък!

След всичко казано до тук аз – Иван Кърцъков, ви искам оставка на вас г-н Ревански, като кмет на община Ямбол, и на целия ви екип от заместник-кметове, секретар на община, Пи Ар-и и всички други назначени от вас в екипа ви служители в община Ямбол, защото: 

 1. В условия на икономическа криза вследствие на пандемията от Ковид 19 вие си позволявате да искате „Данъкът при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин“ да се повиши до размер равен на максималния допустим по ЗМДТ!!! И това е данък, за който общината не си „мърда дори и пръста“, а чака нотариусите да ѝ го преведат по сметка, за разлика от другите налози, за които работят служители по събираемостта им, подържа се софтуер …
 2. Направените до момента предложения от г-н Тодор Стоянов до вас г-н Ревански за мотивирано намаление на Такса смет за гражданите на община Ямбол „не са видели бял свят“ и не са подложени на широко обществено обсъждане, за да може да бъдат редуцирани и намалени до разумни размери, а оттам да бъде облекчено данъчното бреме на гражданите на община Ямбол!!!
 3. Затова, че си позволихте да поискате увеличение на таксите за детските градини с изменение в наредбата без значение колко много се извинявахте след това! Документите са за да се четат! И ако не бяха няколкото будни общ. съветници изменението щеше да е факт! А родителите щяха да са попарени от увеличението! Аз не вярвам на технически грешки, които при вас явно са ежедневие, и на програми, които явно са, за да не се изпълняват!
 4. Изкърпването на дупките и пораженията по уличната мрежа от зимата на 2019-2020 г започна необяснимо за всички жители на община Ямбол чак през месец Юли за разлика от всички останали съседни общини като Сливен, Нова Загора, Бургас, Стара Загора, …, които го направиха още в началото на месец Март, и всички водачи на МПС си трошахме колите по тях!!! (За сведение продължава на места да има дупки от зимата, които гражданите сами си „изкърпиха с подръчни материали“, а има и такива, които зейнаха отново!)
 5. Вие г-н Ревански си позволихте да участвате в кампания за залесяването на дървета в коритото на река Тунджа по инициатива на група младежи, за които младостта и неопитността е донякъде оправдание за стореното, но за вас като кмет познаването и спазването на законите на Република България е задължение! За това вие сте положили клетва в името на Република България да спазвате Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководите от интересите на гражданите от община Ямбол и да работите за тяхното благоденствие, а не в тяхна вреда! С това си участие във въпросната залесителна кампания вие г-н Ревански заедно с останалите участници „опропастихте“ изграденото по проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводненията в община Ямбол” финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” на обща стойност около 730 000 лева с пари на европейските данъкоплатци, като същевременно нарушихте ЗУТ (ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА), ЗВ (ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ), ЗЗБ (ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ) и ЗООС (ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА) вместо с действията си като кмет да надграждате постигнатото с този проект с цел опазване имуществото на гражданите и бизнеса от погиване при наводнения!!! Не съм повдигал до този момент въпроса, защото това залесяване в началото на месец Март 2020 г. съвпадна с началото на пандемията от Ковид 19 и мнението ми бе, че усилията на кметския и областния екип за справяне и овладяване на пандемиата и запазването на живота и здравето на хората е много по-важно!!! С настъпването на есента е задължително засадените през март дръвчета да бъдат извадени и засадени на подходящо място, като по този начин фиданките ще бъдат запазени от погиване, а зелената система на град Ямбол няма да се лиши от тях!
 6. Защото е всеобщо мнението на гражданите ни, че града не е добре почистен!
 7. Защото продължава порочната практика да се издават заповеди за извършване на изнесени ритуали на бракосъчетания в условията на Ковид 19, с което макар и защитени с маски общинските служители, на които с въпросните заповеди им е вменено изпълнението им, са поставени в условия на риск от участие в масово мероприятие (понякога може би и на закрито)!
 8. Защото само след месец – месец и половина от встъпването в длъжност на Валентин Ревански като кмет видно от справка от Службата по вписванията бившата фирма на кмета Валентин Ревански Сакарела ООД необеспокоявана от бившия кмет се е сдобила с констативен нотариален акт за имота си в Парк Боровец при наличие на приложени по сделката предни нотариални актове?! Каква е била целта на констативния нотариален акт, кое е било предмет на „констатиране“ в имот публична общинска собственост какъвто е парк Боровец, уведомена ли е подопечната на кмета Валентин Ревански Дирекция “Общинска собственост” и искано ли е нейното становище, …?! Все въпроси от морално естество и не само, за които е редно гражданите да знаят!!! – Констативен нотариален акт № 172, том 6, рег. № 8421, дело 809 от 23.12.2019 г. – вписан в Служба по вписванията Ямбол – общодостъпен за всеки гражданин, който се интересува!
 9. След подаден от мен до вас г-н Ревански на лична кореспонденция сигнал за некоректен наемател на общинско жилище вие вместо да наредите цялостна проверка и да поискате отчет за извършените нарушения по договора за наем и да предприемете последстващи действия, вие в рамките на 10 дни с нокти и зъби бранихте въпросния наемател, който се оказа и общински служител?! Дори си позволихте да ме излъжете, че всичко по договора е ОК и задълженията са изплатени докрай?! С каква цел беше това г-н Ревански? Изполвате ли положението си на кмет за облагодетелстване на друг? Затова ли ви избрахме?
 10. Защото редовно вашия личен автомобил и личните автомобили на зам.-кметовете паркират в нарушение на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) или на Синята зона, като не заплащат такса за това! Откъде на къде вашите лични автомобили са по-различни от личните автомобили на останалите граждани на Република България и се ползват с „привилегии“ в нарушение на законите и наредбите?!
 11. Защото в нарушение на Закона за водите, Закона за биологичното разнообразие и ред други закони и наредби касаещи екологичното законодателство извършихте несъгласувани и без одобрен проект дейности в коритото на река Тунджа, колкото и да са лицеприятни и желани!
 12. Защото не изпратихте процесуален представител на делото за проведените търгове за продажба на общински имоти във ВАС (адм. Дело № 196/2019 на Адм. съд – Ямбол, адм. Дело №9590/2019 на ВАС) вследствие, на което вместо община Ямбол да се облагодетелства от продажбата с 250 000 лв., пари, които никой повече няма да оферира сега трябва да заплати съдебни разноски, което за мен си е чиста безстопанственост.
 13. Защото решенията на българския съд явно са ви чужди и продължавате да заключвате градския парк през нощта, с което нарушавате окончателно влязло в законна сила решение на български съд!
 14. Защото на публичното обсъждане на заема от 1 800 000 лв. в края на м. Август 2020г. излъгахте мен и гражданите на община Ямбол, че кръговото кръстовище на ул.“Търговска“ и ул.“Милин камък“ е възложено и ще бъде изградено! До момента не е изкопана една лопата пръст на въпросния обект!
 15. Защото и до момента нямате назначени директори на ключови дирекции – Евро-програми, Общинска собственост, правни дейности както и да се наричат след промяната на структурата на общината, СПООР!
 16. Защото след намаляване на числеността на персонала на общината, с което ни продънихте ушите започнахте под сурдинка да назначавате служители на граждански договори?! Явно имате нужда от хора, но за собствен Пи Ар информацията се изкривява?!
 17. Защото от повече от ЕДИН МЕСЕЦ община Ямбол е без главен счетоводител! Къде са ви кадрите г-н Ревански?
 18. Защото допуснахте, а може би наредихте, да се изсекат няколко дървета над 25-годишни в ж.к.“Зл.рог“, включително и орех жестоко подкастрен в период на вегетация! Защото допуснахте (а вероятно и подписахте договор) да се изсекат всички онези големи тополи в градския парк също в процес на вегетация!
 19. Защото и до момента не можете (или НЕ ИСКАТЕ) да се справите с проблемите на градския транспорт и хилядите неудобства на гражданите на община Ямбол, които го използват! Защото и до момента гражданите непрекъснато роптаят срещу неуредения градски автобусен транспорт и с основание – неизпълнени курсове, липса на разписания по автобусните спирки, и какво ли още не!
 20. Защото вместо обещаните на гражданите на Ямбол кръгови кръстовища, се продължава с безмислени сфетофарни уредби през „5 метра“ и в нарушение на НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
 21. Защото няма дарение и приемане на дарението, но има „почистващи машинки“ по улиците на Ямбол, на които абсолютно противозаконно се изписват ремонти, извършва се техническа подръжка, …, на които абсолютно противозаконно са назначени машинисти от Комунални дейности – кой го е наредил това?
 22. Защото продължават неадекватните реакции на ръководството на община Ямбол след всеки нов случай на констатиран положителен служител на Ковид 19 и действия спрямо контактните с него други служители на общината – последния случай е от предходната седмица!!! Трябва ли да „пламне цялата администрация“ за да се разбере, че така повече не може?

Уважаеми г-н Ревански, 

Казаното по-горе се отнася само и единствено за кмета на община Ямбол Валентин Ревански! Нищо лично нямам срещу вас, но на мен и на гражданите на община Ямбол ефективното и законово ръководене на общината е от особено важно значение! Затова освободете хората от вашия екип и си подайте оставката в ОИК Ямбол. 

Уважаеми г-н Шиков, 

Желая да присъствам на заседанията на ПК на ОбС Ямбол, когато ще се обсъжда проекта на наредба за изменение на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ – право, което е гарантирано на всеки гражданин съгласно ЗМСМА. Задължително е на заседанията да присъства и гл. счетоводител на община Ямбол, а ако няма такъв – кмета на общината, защото ако някой трябва да се черви от направеното предложение в никакъв случай това не трябва да са общ. съветници!

С уважение: Иван Кърцъков

About the Author :

5 Comments to “Иван Кърцъков възразява срещу проекта за увеличение на данъка за придобиване на имущество и иска оставката на кмета на Ямбол”
 • TOTO
  November 10, 2020 - Reply

  Този Карцъков е с вечни болни амбиции за кмет ,но резултатите показват,че не но искаме. Сега имаме работещ кмет,който се среща с нас и реагира на проблемите ни . Дава и много средства от собствените си пари за нашия град. Така че, Карцъков няма думата.

 • Новите дрехи на царя
  November 10, 2020 - Reply

  “Не стреляйте по пианиста-той толкова си може”.
  Вероятно пак администрацията го е “подвела” за размера на данъка.

  Г-н Кърцъков, нали сте представител на сдружението “Да спасим град Ямбол от кмета” – сега просто го преименувайте в сдружение “Да спасим кмета от град Ямбол”. Дерзайте.
  След една година управление се намери някой да каже, че “царят е гол”.

 • как Сийка
  November 10, 2020 - Reply

  Кърцъков е прав !Една маймунка лапнала орехче но на изхода видяла голям зор !Следващият път като намерила друго орехче първо го премерила отзад а после го лапнала !Поуката оставам на вас !

 • анонимен
  November 10, 2020 - Reply

  Щом сте толкова умни и способни вие,вечно критикуващите ,защо не кандидатствате за кметове. Няма по-мрънкащи същества от българите,рушащи общественото и ламтящи за своето. Запомнете го! На българин не може да се угоди.

 • Ямболия
  November 10, 2020 - Reply

  Не плюйте кмета. Днес(10 ноември) отпуснаха 27 милиона лева. Половината за първи транш на Новата болница и другите за пътя ЯМБОЛ -Калчево. Тези пари са отпуснати ,благодарение дейността на кмета и екипът му. Вие критикуващите нямате участие в това. Затова по-малко плюйте.

Leave a reply