ЗПК “Тунджа” с. Окоп свиква отчетно събрание

„Тунджа”, 01.06.2021 г.

 

 

Управителния съвет на ЗПК „Тунджа” с. Окоп, обл. Ямболска на основание чл.11 ал. 1 от Устава на  ЗПК свиква годишно отчетно събрание на 18.06.2021 г. от 9:00 часа в салона на читалището в с. Окоп с

 

 

 

Дневен ред:

 

  1. Приемане на нови членове и прекратяване членство в ЗПК „Тунджа” съгласно Устава на ЗПК

Докладва: Диньо Динев — член на УС

 

  1. Доклад на УС на ЗПК „Тунджа” с. Окоп за производствените и икономически резултати за 2020г.

Докладва: председателя на ЗПК

 

З. Доклад на КС на ЗГЖ „Тунджа” с. Окоп за 2020 г.

Докладва: председателя на КС

 

  1. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г.

Докладва: счетоводителя на ЗПК

 

  1. Вземане решение за ползване на кредити от физически и юридически лица за производствени и инвестиционни цели и работа с Разплащателна агенция и ДФ „Земеделие”

Докладва: председателя на ЗПК

 

  1. Вземане решение за разпореждане с ДМА, движимо и недвижимо имущество на ЗПК.

Докладва: председателя на ЗГПС

При липса на кворум събранието ще се проведе на същата дата и място един час по-късно.

Поканват се член-кооператорите да присъстват

От УС на ЗПК „Тунджа”, с. Окоп

About the Author :

Leave a reply