Здравеопазването според статистиката

Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2014 г. в област Ямбол функционират 4 болници, с 435 легла. От тях многопрофилните болници са 3, с 397 легла. В сравнение с 2013 г. легловият фонд на многопрофилните болници намалява с 1.0%. В края на 2014 г. осигуреността на населението в областта с легла в болници е 34.6 на 10 000 души от населението, като спрямо 2013 г. тя нараства с 0.1 пункта (фиг. 1.).

Фиг. 1. Леглови фонд на лечебните и здравните заведения в област Ямбол (На 10 000 души от населението)

z1

Броят на лечебните заведения за извънболнична помощ към 31.12.2014 г. е 30 с 12 са легла за краткосрочно лечение. В състава на заведенията са включени 16 самостоятелни медико-технически лаборатории, 6 самостоятелни медико-диагностични лаборатории, 6 медицински центрове, 1 дентален и 1 диагностично-консултативен център.
През 2014 г. в област Ямбол функционират 3 други лечебни и здравни заведения със 70 легла. Към тях се отнасят център за спешна медицинска помощ, регионална здравна инспекция и дом за медико-социални грижи за деца.

Медицински персонал

В края на 2014 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения на област Ямбол практикуват общо 359 лекари, 98 лекари по дентална медицина и 726 медицински специалисти по здравни грижи, в т.ч. 472 медицински сестри. В лечебните и здравните заведения работят и 542 души друг персонал с немедицинско образование (табл. 1).
1. Медицински персонал в област Ямбол

 t

Към 31.12.2014 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:
• Мъже са 166 (46.2%), жени – 193 (53.8%).
• Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 45 – 54 години – 136, или 37.9%.
• Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 16, или 4.5%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 53, или 14.8%.
В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 77, или 21.4% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите специалност Кардиология – 6.7%, Хирургия и Акушерство и гинекология – по 5.3% и Анестезиология и интензивно лечение – 4.7%.
Спрямо края на 2013 г. броят на лекарите и лекарите по дентална медицина, намалява с 2.4 и 17.6%, на медицинските специалисти по здравни грижи и персонала с немедицинско образование намалява съответно с 3.5 и 0.6%.
Осигуреността с лекари в края на 2014 г. е 28.6 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 7.8 на 10 000 души от населението. Стойността на показателя осигуреност с лекари е по-ниска от тази за страната с 11.4 пункта, а осигуреността с лекари по дентална медицина с 1.9 (фиг. 2).

Фиг. 2. Осигуреност на населението в област Ямбол с медицински персонал  (На 10 000 души от населението)

z2

About the Author :