За 728 престъпления са приключени делата през 2019 г.

Ямбол, 11.08.2020 г.

През 2019 г. в област Ямбол са приключили делата за 728 извършени престъпления, съобщават от отдел “Статистически изследвания” – Ямбол. Делата за 267 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 338с условно осъждане, за 20с оправдаване, за 7 – с прекратяване, а за 96 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 605 извършени престъпления, което е с 10.5% по-малко в сравнение с 2018 година.

През 2019 г. в област Ямбол обвиняеми са били 743 лица, от които:

 • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 258 лица, или 34.7% от

общия брой на обвиняемите;

 • условно осъдени са 362 лица (48.7%);

 • освободени от наказателна отговорност са 98 лица (13.2%);

 • оправдани са 18 обвиняеми лица (2.4%);

 • прекратени са делата на 7 лица (1.0%)

  Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2019 г. е 620, което е с 14.1% по-малко в сравнение с 2018 година.

  В структурата на осъдените лица през 2019 г. по видове престъпления най-голям е броят са осъдените за общоопасни престъпления – 233 лица, или 37.6% от общия брой на осъдените в област Ямбол. Осъдени за престъпления против собствеността – са 187 лица (30.2%) и за извършването на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции – 92 лица, или 14.8%. От тях за незаконно преминаване през границата на страната (чл. 279 от НК) са осъдени 75 лица.

  Наказанието „лишаване от свобода” е наложено на 503 души (81.1%) от общия брой на осъдените лица с влязла в сила присъда през 2019 г. в област Ямбол. От тях 287 лица (57.1% от лишените от свобода) са осъдени на „лишаване от свобода до 6 месеца”. Наказанието „пробация” е наложено на 82 лица, а с „глоба” са наказани 32 души.

  Разпределението на осъдените лица по пол и възраст е следното:

  • Осъдените мъже са 560 (90.3%), а осъдените жени – 60 (9.7%);

  • Най-голям е броят на осъдените от възрастовата група 30 – 39 години – 173 лица, или 27.9% от общия брой на осъдените;

  • Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 36, или 5.8% от всички осъдени.

About the Author :

Leave a reply