Защитник на държавната граница – мисия, чест и призвание

IMGP1867-На 25 април 2017 година се състоя интересна среща на учениците от горен етап на обучение при СУ „Д-р Петър Берон”- гр. Болярово, придружени от класните си ръководители, с представители на Гранично полицейско управление – Болярово. Мероприятието бе организирано във връзка с изпълнението на Дейност 2: „Работа с учениците“, т. 4 Организиране на мотивационни посещения на учениците и техните родители в институции и фирми за запознаване със същността на конкретни професии по проект „Заедно да учим и творим”, договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Запознаване с различните професии е основната насоченост на тази дейност.

Откривайки срещата, госпожа София Минева – ръководител на проекта, аргументира необходимостта на нейното провеждане, както и ползотворните цели, които ще бъдат постигнати.

Освен учениците от девети-дванадесети клас, присъстваха и родители, като и директорът Васил Гаджуров.

Преди да пристъпи към обстойната и интересна информация, инспектор Андон Палов представи колегите си, които го придружаваха: Калинка Христова, Златко Димов и Георги Гърчев. След това г-н Палов проследи историята около създаването на Гранична полиция.

IMGP1868-На 22 декември 1887 г., по предложение на министър-председателя С. Стамболов и след гласуване от 5-то Народно събрание, със закон е създадена специализирана стража за охрана на българските граници към МВР. През годините тя се е променила и доразвила. Днес в състава на Гранична полиция са обособени 7 регионални дирекции (РДГП). Инспектор Палов акцентува върху структурата на РДГП – Елхово, отговаряща за охраната и наблюдението на българо-турската граница, която има дължина 274 км., а от 2007 г. е и външна граница на ЕС. В състава на РДГП-Елхово са включени 5 ГПУ-я (Свиленград, Елхово, Болярово, Средец, Малко Търново). ГПУ- Болярово е създадено през 2002 г. Охранява 351 544 км. От българо-турската граница. Състои се от отговорни, принципни, отлично подготвени гранични полицейски служители, които приемат своите задължения като чест, а професия граничар  като призвание и важна държавническа мисия. Работят с гордост и увереност, повишават непрестанно професионалната си квалификация, което спомага за кариерното им развитие в избрания сектор.

Инспектор Паров разясни на присъстващите ученици комуникационните системи, използвани в ГП, а после даде пояснения относно кандидатстването за съответните длъжности (изисквания, условия, етапи, документи, видове изпити, обучение на кадрите след постъпване и т.н.). Г-н Палов даде разяснения и по отправените от аудиторията въпроси.

Въпроси от страна на някои момичета имаше и към дамата – К. Христова, а тя ласкаво ги насърчаваше, споделяйки своя опит на граничен полицейски служител, който датира от доста години.

Накрая учениците, преподавателите и родителите имаха възможност да разгледат транспортната техника, както и системите за видеонаблюдение, с които борави ГПУ-Болярово.

След приключване на посещението, учениците и родителите получиха 50 пакета с храна и напитки, кетъринг, осигурен от Компания за ефикасна подкрепа, гр. Ямбол по проекта „Заедно да учим и творим” № BG05M2OP001-3.002-0063. От фирмата децата получиха химикалки с логото на проекта и брошури с информация за Главна дирекция – Гранична полиция, Регионална дирекция – Гранична полиция Елхово и Гранично полицейско управление- гр. Болярово, информация, относно цялостната система, история и интересни факти за звената в системата.

Да охраняваш границите на родината не е професия както всички други, а чест, отговорност, призвание, важна мисия в живота.

IMGP1862- IMGP1869-

About the Author :

Leave a reply